Kezdőlap

Szaniszló Ferencz (tordai)

theologiai doktor, nagyváradi püspök, Sz. Márton ezüstmíves és Ferber Erzsébet fia; szül. 1792. aug. 2. Szombathelyt (Vasm.); középiskoláit ugyanott, a theologiát 1809-től a pesti központi papnevelőben végezte; azután Bécsbe küldték, hol két év alatt (1813-15) theologiai doktori oklevelet szerzett. 1815. decz. 17. pappá szenteltetett és egy évig a szombathelyi papnevelő-intézet felügyelője volt. 1816. az ekkor alapított bécsi felsőbb papképző intézetnek lett tagja. 1819. visszatért megyéjébe és előbb püspöki szertartásmester volt, majd mint papnevelőintézeti hittanár az egyházjogot és történelmet adta elő, egyidőben házasságvédő, zsinati vizsgáló és szentszéki biró is volt. 1830. kinevezték a pesti egyetemhez rendes hittanárrá és egyházi szónokká (aug. 8. tartotta első egyházi beszédét az egyetemi ifjúsághoz), 1834. jan. 17. a szombathelyi káptalan tiszteleti kanonokja, 1835. decz. 29. a nagyváradinak valóságos kanonokja, 1839. solti cz. apát és a pesti központi papnevelő intézet kormányzója lett. 1844-ben a m. k. helytartótanácshoz kapott kinevezést mint az egyházi ügyek előadója s egyidejűleg szerbiai választott püspökké nevezték ki. 1848-ban a budai, majd az enzersdorfi ferenczrendiek kolostorába vonult. 1850. szept. 5. nagyváradi püspökké neveztetett ki és 1851. máj. 25. szentelték föl. 1853. valóságos belső titkos tanácsos lett (a vaskoronarend első osztályú lovagja és pápai trónálló is volt). Kora és egészségi állapota miatt 1861. és 1867. lemondott a püspökségről, de előbb Róma, utóbb káptalana bírták maradásra, míg végre 1868. decz. 21. IX. Pius elküldötte a felmentő brevét. 1869. márcz. 1. elhagyta Nagyváradot és 4. Szombathelyt és Hietzingbe távozott, honnét őszszel a bécsi kapuczinusok kolostorába vonult, a hol 1869. decz. 13. meghalt. Teste a hietzingi temetőben nyugszik. Szobrát a püspöki palota előtt elterülő parkban állították fel. Jótékonysági áldozatai másfél millió forintot meghaladnak.

Munkái:

1. Egyházi beszéd a keresztény hazafiságról, melyet Szent István első apostoli magyar király ünnepén... 1818. aug. 23. tartott. Bécs, 1818.

2. Sermo quem recurrente die natali aug. imperatoris Francisci I. ad presbyteros instituti caes.-reg. Viennensis ad S. Augustinum habuit. U. ott, 1818.

3. Doctrina religionis christiano-catholicae quam in usum academiae juventutis adumbravit. Pestini, 1832. Négy kötet. (2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1839-40. Magyarra fordította Szaniszló József. Buda, 1839-40. két kötet; 2. kiadás. U. ott, 1845.).

4. Egyházi beszéd az emberi nemzet világosságáról és boldogságáról, mellyet Szent István... m. király... ünnepén... 1833. aug. 25. tartott. Bécs.

5. Sermo funebris quem Francisci I. imperatoris Austriae et regis apost. hungariae... dicavit... per reg. scient. universitatem hung. Pestinensem die 31. Martio 1835. Budae, 1835.

6. Szent István első és apost. magyar király tisztelete és követése... Budán... 1835. aug. 20. Pest, 1835.

7. Gyászbeszéd Horváth János püspök fölött. Veszprém, 1835. (Ism. Egyh. Tár III. 189. l.).

8. Oratio funebris qua dni Antonii Juranits, episcopi Jaurinensis... memoriam occasione solennium exequiarum in cathedr. ecclesia Jaurinensi die 11. Oct. 1837. recoluit. Pestini.

9. Egyházi beszéd, mellyet midőn a m. kir. tud. egyeteme a pesti vízözön gyászos pusztulása után szerencsés visszatértével az élő nagy Istennek ünnepélyes hálaadását nyilvánítaná, 1838. máj. 6. tartott. Deákból magyarra fordította Szaniszló József. U. ott. (Latin eredetije: Sermo sacer. U. ott, 1838.).

10. Memoria Exc., Ill. ac Rev. Dni Josephi Vurum, episcopi Nitriensis, quam occasione solemnium exequiarum die 10. Julii 1838. celebravit. U. ott.

11. Memoria Petri Klobusiczky de eadem, metropolitanae Colocensis & Bácsiensis eccl. canonicae... quam occasione solennium exsequiarum... die 30. Aug. 1843. celebravit. U. ott. (Ism. Egyh. Lit. Lap 1843. II.).

12. Forma Externa spiritualium exercitiorum per v. clerum ecclesiae hungaricae asservandorum quam privatae opinionis instar exhibet. Vindobonae, 1850.

13. Manuale sacerdotum in sacra solitudine, seu meditationes, instructiones... Magno-Varadini, 1860.

14. Sermones funebres... per... diversis temporibus. U. ott, 1860.

15. Academici sacri sermones... U. ott, 1860.

Szerkesztette a Fasciculi Ecclesiastico-Literarii cz. folyóirat 1841-42. négy kötetét; a Religio és Nevelés cz. egyházi hetilapot 1841-42. és 1843. I. felét és melléklapját, az Egyházi Tudósításokat 1841-43.

Arczképe: kőnyomat a Hajnal cz. Albumban (Pest, 1867.).

Hazai s Külf. Tudósítások 1830. II. 12. sz., 1834. I. 18. sz., 1856. I. 7. sz.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 428. l.

Vasárnapi Ujság, 1863. 40. sz. arczk. (Göndöcs B.).

Hajnal-Album. Pest, 1867. 77. l. arczk.

Budapesti Közlöny 1869. 23., 50. sz.

Petrik, Bibliogr.

M. Sion 1892. 391. l.

Lopussny Gyula Ágost, Tordai Szaniszló Ferencz. Nagyvárad, 1896. arczk. és rajzokkal.

Pallas Nagy Lexikona XV. 409. l.

Akadémiai Értesítő 1906. 625. l. és gyászjelentés.