Kezdőlap

Szathmár-Németi Sámuel

ref. tanár, Sz. N. M. ref. lelkész öcscse, szül. 1658. aug. 10. Szathmár-Németiben, a hol iskoláit is kezdte. 1675-től Kolozsvárt, 1679 elejétől Debreczenben tanult, míg 1680. külföldre ment és előbb Utrechtben, azon év szept. 25. Leidenben, 1682 okt. 18. pedig Franekerben iratkozott be az egyetemre. Hazatérte után 1683 őszén a kolozsvári ref. kollegiumban a bölcselet és bibliai nyelvek tanára lett. 1693. nevelői állást foglalt el II. Apafi Mihály mellett, míg 1695 őszn visszatért a kolozsvári kollegiumhoz, de ekkor már a theologiai tanszékre. Meghalt 1717. decz. 17. Kolozsvárt. Hagyatékából tekintélyes pénzösszegeket s másnemű adományokat rendelt úgy a marosvásárhelyi, sárospatak-gyulafehérvári és nagyenyedi főiskoláknak, mint különösen a kolozsvárinak, mely könyvtárát is örökölte.

Munkái:

1. Disputatio Theologicsa Causam Sp. S. Victricem demonstrans... Lugd. Batavorum, 1681.

2. Exercitii Philosophico-Metaphysici De Perenni Duratione Mentis... U. ott, 1682.

3. Regnum Dei In Extremo Dierum Imprimis exhibitum Ad scripturae normam effigiatum. Franequerae, 1683.

4. Imago Fidelis Servi Ac Veri qualem esse decet Ecclesiae Episcopi... Claudiopoli, 1684. (Gyászbeszéd Tofaeus Mihály felett).

5. Epistola S. Pauli Ad Hebraeos Explicata... Franequerae, 1695. (Czímlap kiadások. U. ott, 1701 és 1702).

6. Epistola S. Judae Explicata. U. ott, 1700.

7. A valóságos Úr Aszszonyi-Rendet ékesitő Drága Ajándékoknak Ritka Példáju Czimere... Kolozsvár, 1706. (Gyászversek gróf Bethlen Klára, gróf Bánffi Györgyné halálára).

8. Lucerna Provinciae Transsylvanicae exstincta,... U. ott, 1709. (Gyászbeszéd gróf Bánffi György felett).

9. Virtus Post Fata Perennans... U. ott, 1710. (Gyászbeszéd Bideskuthy Boldizsár felett).

10. Prophetia S. Prophetae Zachariae explicata. Ultrajecti, 1704. (Roëll H. S. holland theologus terjedelmes előszavával).

Üdvözlő verseket írt: Szathmari Pap Jánosnak két értekezés mellé (1681. és 1682); gyászverseket: ifj. Kovásznai Péter (1680), bátyja Sz. Mihály (1689.), Tolnai P. István (1693.) halálára; epitaphiumot Nagyari Józsefnek. A neje (Viczei Mária) temetésén tartott halotti beszédeket s az ez alkalomra írt gyászverseket (Kolozsvár, 1716), valamint Soós Ferencznek Szentjóbi György felett mondott prédikáczióját ő adta ki.

Számos bibliamagyarázati műve maradt kéziratban.

Czvittinger, Specimen 285. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I-III.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 257. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1895. 93. l. (Gyászjelentés).