Kezdőlap

Szécsen Antal (temerini gróf)

cs. kir. val. b. t. tanácsos, a m. tud. Akadémia tiszteleti és igazgató-, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja volt, Sz. Miklós gróf, a m. udvari kamara elnöke és Forgách Francziska grófnő fia, szül. 1819 okt. 17. Budán; tanulmányait ugyanitt, Pozsonyban és Bécsben elvégezve, hosszabb utazásokat tett külföldön: beutazta Franczia-, Olasz-, Német- és Angolországot. Hazatérve egyideig mosonvármegyei aljegyző, később a m. kir. udvari kanczelláriánál titkár, 1843-tól mint a felsőház tagja, tevékeny részt vett ennek gyűlésein s 1846. nov. 12. ő rá bízták az új konzervativ párt programmjának kifejtését; irodalmilag is működött pártja érdekében és szellemében. 1860. okt. 20-tól 1861. júl-ig tárcza nélküli miniszter volt. 1870-71. Londonba a pontusi konferencziára küldetett, 1885-ben cs. és kir. főudvarnagygyá (marschall) neveztetett ki. A m. tudom. Akadémia igazgató tanácsába 1866. jan. 21. választatott (tiszteleti tag lett 1877. máj. 14.); a Kisfaludy-Társaságnak rendes tagja volt 1877 jan. 31-től; a m. tört.-társulatnak is elnöke volt, melyről 1894. febr. 10. lemondott és az Akadémiából is kilépett. Aranygyapjas vitéz, a szent István és Lipót-rend középkeresztese és pozsegai főispáni helytartó is volt. Meghalt 1896. aug. 23. Ausseeban.

Irodalmilag a politikán kívül a történetírással is foglalkozott; több essayje jelent meg a Budapesti Szemlében, a Századokban és a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban, melyek részben összegyűjtve is megjelentek a »Tanulmányok«-ban.

Munkái:

1. Politische Fragen der Gegenwart. Wien, 1851.

2. Tanulmányok. Kiadta a Kisfaludy-Társaság. Bpest, 1881. (Ism. Magyarország 83. sz., Budapesti Szemle XXV. és M. Nemzet Családi Könyvtára LXXXVII. U. ott, 1893. Németül: Acht Essays. Wien, 1879. Ford. Ism. Századok).

3. Denkrede... gehalten... aus Anlass der am. 2. September 1686. erfolgten Rückeroberung Ofen's und Pest's in der am 1. Septemb. stattgehabten Festsitzung. (Aus dem Ungarischen übersetzt). Bpest, 1886. (Magyarul a Századokban jelent meg).

4. Az erdélyi történet és történetírás jelentősége... elnöki megnyitó beszéde a m. történeti társulatnak Déván, 1887. júl. 21. tartott vidéki nagygyűlésén. Bpest, 1887.

Vasárnapi Ujság 1860. 29. sz. arczk., 1884. 4., 5. sz. arczk. 1887. 32. sz. arczk., 1896. 36. sz. arczk.

Kákay Aranyos, Újabb Fény- és Árnyképek. Pest, 1866.

Országgyűlési Emlékkönyv 1866-67. Melléklet.

Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új F. XII. 42., XIII., XVI. XXXIII. 1890.

Magyarország és a Nagyvilág 1871. 3. sz. arczk.

Figyelő II-IV.

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú Családok. Bpest, 1888. 234. l.

Petrik, Bibliogr.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 164. l.

1896: Budapesti Hirlap 232., 236. sz. (Sz. Memoárjai), Pester Lloyd 232., Abendblatt 193. sz., Magyarország 233. sz., P. Napló 232. sz., M. Geniusz 36. sz. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XV. 491. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és gyászjelentés.