Kezdőlap

Szegedi Kiss István

theologiai doktor, reformátor, szül. 1505. Szegeden; tanult szülővárosában, majd Lippán és Gyulán; egy ideig tanító volt; 1535-től Bécsben, 1537. tavaszától pedig Krakóban tanult, hol végül segédtanárként is működött. 1540. tért vissza hazájába, honnét, ma már ismeretlen helyen és foglalkozásban töltött körülbelül három év mulva Wittenbergbe ment, s ott 1543. márcz. 22. iratkozott be az egyetemre. Onnét theologiai doktori oklevéllel tért vissza hazájába, s előbb Csanádon, majd miután innét elüzetett, 1545. Gyulán lett iskola igazgató. 1546. Czeglédre hívták lelkésznek, hol harmadfél évig működött templomban és iskolában. Ezután egy ideig állás nélkül volt, míg 1549. Temesvárra ment tanárnak. Mint ilyen valószínűleg részt vett a Toronyon 1549. és 1550. tartott zsinatokon. 1551. elüldöztetvén Temesvárról, Mezőtúron, 1552. pedig Békésen kapott lelkészi és tanári hivatalt, hol hitéért fogságot is szenvedett; 1552 végén Tolnára vonult az ottani jeles iskola igazgatójának, 1554 elején pedig laskói pap és még ezen évben baranyai superintendens lett. 1558. Kálmáncsára ment lelkésznek s az ennek a vidékén levő egyházak felett tovább folytatta püspöki tisztét, míg 1561. török fogságba jutott, melyből csak 1563. szabadult ki. Ekkor egy hosszas körút után Ráczkevében telepedett le, mint az odavaló egyház lelkésze s az alsó-dunamelléki kerület egy részének superintendense. Itt mindjárt 1564. nagy vitája volt egy Panthanus nevű baráttal, ki szégyennel távozott. Később az egész egyházkerület az ő keze alá jutott s ott is maradt 1572. máj. 2. történt haláláig.

Munkái:

1. Assertio Vea De Trinitate Contra quorundam deliramenta quae ex Serveti aliorumque phanaticorum hominum opinionibus nunc primum in quibusdam Hungariae partibus exorta ac publicata sunt. Genevae, 1573. (Újabb kiadása. U. ott, 1576.).

2. Speculum Romanorum Pontificum... U. ott, 1584. (2. kiadás 1586., 3. k. 1592., 4. k. 1602. U. ott).

3. Theologiae Sincerae Loci Communes De Deo Et Homine Perpetuis explicati Tabulis & Scholasticorum Dogmatis illustrati... Basiliae, 1585. (2. kiadás 1588., 3. k. 1593., 4. k. 1599., 5. k. 1608. U. ott).

4. Confessio verae fidei de uno vero Deo. U. ott, 1588. (Az előbbi 2-5. kiadásának függeléke).

5. Tabulae Analyticae... Schaffhausen, 1592. (2. kiadás London, 1593. 3. k. Basel, 1599., 4. k. 1610. U. ott).

Öt énekét sokáig énekelték a magyar protestáns templomokban, sőt egy ma is előfordul úgy az ev., mint a ref. énekeskönyvekben (Jövel Szentlélek Isten...).

Skaricza Máté által írt terjedelmes életrajz: a Steph. Szegedi, Theologiae sincerae loci communes. Basiliae, 1608. cz. munkájában.

Czvittinger, Specimen 204. l.

Erdélyi ref. Névkönyve 1874. 49. l.

Toldy Ferencz Összegyüjtött munkái III.

Haan Lajos, Békésm. rég. és müv. tört. Évkönyve III. 1878. arczk.

Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1880. 34., 1890. 49., 51., 1891. 3., 1892. 39. 1894. 48., 1895. 10. sz. (Révész K.).

Szabad Egyház 1891. 19-20. sz. Melléklet (Rácz K.).

Vasárnapi Ujság 1882. 14. sz. arczk., 1895. 15. sz.

Földváry László, Szegedi Kis István élete, Bpest, 1894.

Prot. Szemle 1894., 1896. 270. l.

Szilády, Régi M. Költők Tára VI. 1896. (hol énekeit is közölte).

Pallas Nagy Lexikona XV. 567. l. (Balogh F.).

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 264. l.

Budapesti Hirlap 1905. 320. sz.

M. Hirlap 1905. 293. sz.

Debreczeni Prot. Lap 1905. 49. sz.