Kezdőlap

Takács Ádám

ref. prédikátor; neszmélyi (Komáromm.) származású; Kecskeméten tanító volt; onnét ment Debreczenbe, hol 1750. ápr. 23. a felső osztályba lépett; 1762-ben főiskolai senior volt. 1767. Alsó-Nyéken (Tolnam.), 1773. Rákospalotán, 1783. decz. 3. Váczon, 1788. ápr. Gyónban lett lelkész, a hol 1797. ápr. 16. meghalt.

Munkái:

1. A keresztyéni inneplésről kérdések és feleletek által való együgyű tanitás... Hozzá adatott a szentirásnak könyveiről-való oktatás. Ford. Vácz, 1782.

2. Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jónak tartanak: és mind egynek tartják, akár melly valláson légyen az ember. A mellyet deák nyelven irt Pictet Benedek, ...magyarra fordított. Pest, 1784.

3. Feleségének halálán kesergő keresztyén férj-fiúnak lelki pásztori vigasztaltatása. A melly franczia nyelven készíttetett Drelincourt Károly által. Mostan pedig német nyelvből magyarra ford. Vácz, 1786. (Uj Kiadás. Pest, 1788.)

4. Ollyan édes anyának lelki pásztori vigasztalása, a ki azon kesereg, hogy az ő kisdedje a szent keresztség nélkül holt-meg. A melly-is franczia nyelven készíttetett Drelincourt Károly által. Mostan pedig német nyelvből magyarra ford. Hely n., 1788.

5. Halotti huszonöt prédikácziók, a mellyeket öszve-szedett és a T. N. és V. Szilassy László... költségével kiadott. Pest és Pozsony, 1790-1796. Hat darab. (I. Pest, 1790., II-IV. Pozsony és Pest, 1792., 1794-1796., I. és II. Darab. 2. kiadás. Pozsony és Pest, 1795., 1800. Patzkó Ferencz Ágoston kiadó a szerzőnek honoráriumul ezen munkából 200 darabot adott).

6. Gotthóldnak külömb-külömbféle dolgokról és alkalmatosságokról vétetett kegyes elmélkedései, mellyeket német nyelven kiadott Skrifer Krisztián, magyarra ford. Pozsony, 1796.

7. Nagy karácsoni, kis karácsoni, nagy pénteki, husvéti, áldozó csütörtöki és pünkösdi prédikácziók... Pozsony és Pest, 1797.

M. Hirmondó 1794. I. 487. l.

Új M. Athenás 433. l.

Petrik Bibliogr.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 301. l. és a debreczeni ref. egyház jegyzőkönyvéből.