Kezdőlap

Takács István

kir. táblai és váltótörvényszéki ügyvéd, a váltójog tanára; 1863. febr. 9-től díjnok majd irodaigazgató a m. tudom. Akadémiánál 1894-ig, mikor nyugdijaztatott. Megh. 1898. decz. 28.

Czikkei a Nyelvtud. Közleményekben (III. k. 1864. Mit kell tartani nyelvünkben a részesülőkről, Némely névmások helyes használatáról); az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1888. Van-e a magyar névszónak úgynevezett teljes tője? 1889. Egy nagy magyar nyelvtan ügyében).

Munkái:

1. A régi és uj bélyegtörvény népszerű és példákkal felvilágosított magyarázata. Pest, 1863.

2. Kisérlet három kérdés megfejtésére a magyar nyelv köréből. U. ott, 1869.

3. Hazai váltójog és váltótörvény. (1876. XXVII. törvényczikk), Bpest, 1877. (2. kiadás 1878., 3. bőv. k. 1880. U. ott).

4. A mongolok betörése Magyarországba 1241-1242. Irta Sayous Eduard. Francziából ford. U. ott, 1877. (Olcsó Könyvtár 35).

5. Gyakorlati útmutatás a franczia nyelv elsajátítására. I. füzet. U. ott, 1886.

6. Nyelvünk ik-es igéi és a Révai szabálya. U. ott, 1887.

7. Válasz Szarvas Gábor M. Nyelvőr 1887. márcz. bírálatára. U. ott, 1887.

Petrik Könyvészet és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. múzumi könyvtár példányairól.