Kezdőlap

Takáts János

az országos táviró főigazgatója, szül. 1813. Koloson, hol tanulmányait kezdte és Nagy-Enyeden a Bethlen-kollegiumban folytatta. A természettudományokat előbb a bécsi politechnikán, majd a berlini egyetemen hallgatta; azután tanulmányozás czéljából beutazta Európa nyugati államait. Mint kiváló physikus 1845. a kolozsvári ref. főgymnasiumban kezdte meg nyilvános működését mint rendes tanár. 1849. a közmunka- és közlekedésügyi miniszteriumban működött mint titkár. A szabadságharcz után bebörtönözték és csak nyolcz évi fogság után bocsátották szabadon. Ekkor Pesten vállalt tanári állást a Szőnyi-féle magánintézetben s mint a természettudományi társulat titkára működött. 1856-ban Erdélybe ment, hol ismét a kolozsvári ref. főgymnasium tanára és egyszersmind igazgatója lett. Az alkotmány helyreállításával Gorove miniszter őt szemelte ki a táviróintézet vezetésére. 1867. júl. 15. foglalta el táviró-főigazgatói állását. A táviróhálózatot oly irányban fejlesztette, hogy központja az ország fővárosa legyen. Főgondja volt a távirószolgálat megmagyarosítása. Érettségi vizsgát tett ifjakat édesgetett a távirószolgálatra s három hónapos táviró tanfolyamon képeztette ki őket. Képviselte Magyarországot a bécsi nemzetközi táviró értekezleteken. Hivatalos teendői mellett a közügyekben is tevékeny részt vett; a földrajzi társaságnál kiváló munkásságot fejtett ki; a természettudományi társulatnak tevékeny tagja és másodelnöke volt. Meghalt 1881. júl. 6. Kézdi-Vásárhelyen.

Czikkei a Budapesti Szemlében (IX. 1860. A villanytelegraphról, XVI. 1862. A nap világának vegytani hatása).

Munkája: Tértan (Planimetria). Irta Meyer Károly. Kolozsvár, 1846. 124 ábrával. Ford. névtelenül. (Mértan I. része).

Szerkesztette a Természetbarát I. évfolyamát 1846-ban Berde Áronnal Kolozsvárt.

Magyarország és a Nagyvilág 1874. 52. sz. arczk.

Vasárnapi Ujság 1868. 32. sz. arczk., 1881. 28. sz. arczk.

1881: Egyetértés 186., 187. sz. (Herman Ottó), A Hon 185., 187., 190. sz. esti kiadás, Budapesti Hirlap 23., P. Napló 186., Ellenőr 338. sz., M. Tisztviselő 39. sz.

Petrik Bibliogr. III. 620., 730. l.

Pallas Nagy Lexikona XV. 893. l.

Tóth István. A kolozsvári ref. kollegium története. Kolozsvár. 1905. II. és gyászjelentés.