Kezdőlap

Talabér György (felső-szopori)

kath. plébános, szül. 1811-ben Gétyén (Zalam.), iskoláit Nagy-Kanizsán és Szombathelyt végezte; a bölcseleti tanfolyam végeztével 1829-ben a veszprémi egyházmegye papnövendékei közé vétetett föl. A hittudományokat Veszprémben hallgatta; ezeknek végeztével Tászárra rendeltetett segédlelkésznek, hol 1842-től plébános volt. Az irodalomra Sámson János veszprémi theologiai tanára buzdította. Meghalt 1882. nov. 26. Taszáron.

Czikkei a Religióban (Mac Carthy atyja életének érzékeny és tanulságos leírása) a Pesti Naplóban (1856. 265. sz.), a Kath. Néplapban és a M. Államban (1871. 188. sz. Nyilt levél az iskolaszék elnökéhez, 1874. 119. sz. Egyszerű megoldása ama kérdésnek: miképen lehetne újabb közteherviselés nélkül a veszprémi egyházmegyei elaggott papok nyugdíjalapját gyarapítani?).

Munkái:

1. Keresztény katholikus hittan. Néhai Sámson János latin rendszere nyomán. Pest, 1858-61. Négy kötet. (Lukacsek Jánossal).

2. Egyházi beszédek az év minden vasárnapjaira s ünnepjeire és néhány alkalmiak H. H. Thomas után ford. U. ott, 1854., (Talabér Jánossal). Három kötet.

3. Böngészet a franczia szépirodalomból. U. ott, 1862.

4. Jocelyn. (Lamartinetől). Ford. U. ott, 1863. (A Böngészet II. kötete).

Danielik, M. Irók II. 333. l.

Schematismus Cleri Weszprimiensis. 1883. 158. l.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.