Kezdőlap

Tamásfi (családi nevén: Tomsics) Gyula

nyug. városi tanácsos, Tomsics Mátyás iparos fia, szül. 1836. febr. 29. Székesfejérvárt; középiskoláit szülőhelyén a czisztercziek főgymnasiumában 1854-ben végezte; hat hónapi nevelősködés után a mérnöki pályát választotta s 1855-62-ig Sárközben, Veszprémben és Fehérmegyében mérési műveleteket tett. Azonban ezen pályával is felhagyott; hazatérve az irodalommal foglalkozott 1868-ig; ekkor Székesfejérvárt a városi törvényszékhez került, 1872. pedig aljegyzőül választatott és ezen minőségben 1881-ig működött, midőn gazdasági tanácsosnak választatott (1901. nyugdíjazták) Székesfejérvárt, hol 1902. febr. 11. meghalt.

Költeményeket és czikkeket írt a következő hirlapokba, folyóiratokba és évkönyvekbe: Üstökös (keletkezésétől 1865-ig), Kalauz (1858.), Hölgyfutár (1859., 1862-64.), Sárközi Naptár (1861.), Népujság, Trombita, Kakas Márton Naptára (1861.), Vasárnapi Ujság (1861-62., 1877.), Tavasz-Album (1861.), Sárközi Árvízkönyv (1862.), Napkelet (1862-63.), Nefelejts (1862-65. költ. és humorisztikus tárczalevelek Kukoricza János álnév alatt), Vértesaljai Naptár (1862.), Császárfürdői Album (1863.), Koszorú, Zalamegyei Közlöny, Balatonfüredi Napló, Gombostű lap és naptár, Virágcsokor, Borászati Csarnok, Győri Közlöny, uj Nemzedék, Fővárosi Lapok, Felvidék (Kassa, 1864-65.), Nővilág, Füles Bagoly, Gombostű Naptár (1864.), Bolond Miska (1864.), Székesfehérvári Évkönyv (1865.), Somogy (1866. Kukoricza levelek, 1867. 51. sz. Irodalmunk pangásáról), Bolond Miska Naptára (1867.), Irodalom (1887.) és a helyi lapokba (Székesfejérvár, Vértesalja, Székesfejérvár és Vidéke, Szabadság).

Munkái:

1. Tamásfi Gyula költeményei. I. kötet. Székesfejérvár, 1876.

2. Longfellow Henrik, Hiavata. Amerikai indus hitrege. Angolból ford. Bpest, 1886. (Olcsó Könyvtár 190.)

Kéziratban: Ki szerelmes a háznál, verses vígj. 1. felv. (előadatott Székesfejérvárt 1862-ben); A biró fia, verses népszínmű 3 felv. (a budapesti népszinháznál); a Kisfaludy-Társaság 1866. pályázatán «Pilátus» cz. humorisztikus költői elbeszélése dicséretet nyert; úgyszintén u. ott «A dologkerülő» költői elbeszélése (megjelent a Vasárnapi Ujságban, 1877.); a kassai Felvidék 1864. pályázatán: «Anyánk és mi» cz. költeménye 3 darab arany pályadíjat nyert.

Álnevei: Kukuricza János, Alba és Egyenes (1858-tól kezdve).

Vasárnapi Ujság 1865. 14. sz.

Kiszlingstein Könyvészete.

Székesfehérvár és Vidéke 1902. febr. 14. sz. (Nekr.)

Budapesti Hirlap 1902. 117. sz. (Nekr.) és önéletrajzi adatok.