Kezdőlap

Tamásy Kol. József

bölcseleti doktor, kegyestanítórendi áldozópap és rendfőnök, szül. 1780. nov. 3. Homonnán (Zemplénm.), 1799. okt. 3. lépett a rendbe Trencsénben. Mint klerikus az alsóbb gymnasiumi osztályokban tanított Tatán (1800-1802.), Sátoralja-Ujhelyen (1803.), Magyar-Óvárt (1804.). Ekkor Váczra helyezték a philosophiai tanfolyamra és két év mulva a pesti egyetemen doktorátust tett. 1806-1808. Nyitrán a theologia hallgatója volt. 1806. ápr. 7. szentelték fel. 1808-1809. Kis-Szebenben a humaniorákat tanította; 1814-ig a váczi lyceumban a mathematikát, a szegediben 1814-23-ig a physikát és oeconomiát adta elő. 1823-35. Sátoralja-Ujhelyt házfőnök és gymnasiumi igazgató volt; 1837-ig Váczon, 1849-ig Pesten rector és rendi asszisztens. Ekkor a magyar kormány vikárius provincinálissá nevezte ki, mely állásától 1853. vált meg, a mikor egy évig Váczon, majd Tatán élt nyugalomban. Betegségében gyógyulást keresve Egerbe utazott, hol 1858. máj. 13. meghalt.

Munkái:

1. Elegia honoribus Ill. Dni Josephi Szilasy... dum munus administratoris incl. comitatus Zempliniensis solenni ritu adiret a collegio scholarum piarum Sátor-Allya-Ujhelyiensis dicata anno 1825. die 8. Maii. Cassoviae.

2. Carmen, quo dies inductionis scholarum piarum in i. comitatum Zempliniensem, post elapsum seculum recolitur... Sátor-Allya-Ujhelyini die 26. Julii anno 1827. U. ott.

3. Elegia honoribus Ill. Dni comitis Antonii Majláth de Székhely, dum munus supremi comitis inclyti comitatus Zempliniensis solenni ritu adiret a collegio scholarum piarum Sátor-Ally-Ujhelyiensi dicata die 5. Augusti anno 1830. U. ott.

4. Elegia honoribus Ill. ac Rev. D. Emerici Palugyay S. Reg. et Apost. Majest. Consiliarii, dum mumus Eppi Cassoviensis solenni ritu auspicaretur a Collegio Sch. P. Sátor-Allya-Ujhelyiensi dicata 24. Maji Anno 1832. U. ott.

Familiae cler. Reg. Schol. Piar. Bpest, 1858. 48. l.

Petrik Bibliogr.

Rulla. Liber Suflrag. (Kézirat és Németh Károly szives közlése).