Kezdőlap

Tarcsafalvi Albert

községi igazgatótanító, szül. 1856. decz. 9. Szent-Mihályon (Udvarhelym.) székely birtokos szülőktől. 1874-ben a kolozsvári állami tanítóképző növendéke lett, a hol 1877. a tanfolyamot bevégezte. 1877-78. a kolozsvári unitárius elemi iskolában alkalmaztatott. Egy év mulva Vargyason választották meg községi iskolai igazgató-tanítónak. Ez időtől fogva állandóan Vargyas község nevelésügyének vezetője. Az ifjúsági önképzőkört szervezte; sikerrel munkálkodott a faiskola körül. Az erdővidéki tanítótestületnek 9 évig jegyzője volt. Egyszersmind helyettes állami anyakönyvvezető.

Mint képzőintézeti növendék a kitűzött irodalmi és szavalati pályadíjakat nagyobb részt ő nyerte el. Írt több neveléstani czikket, sok gyermekverset a Hasznos Mulattatóba, költeményeket az Unitárius Közlönybe és a Székely-Udvarhelybe.

Munkái:

1. Tört. sugarak. Költemények. Székely-Udvarhely, 1897. (Ism. Vasárnapi Ujság 48. sz., Új Fővárosi :Lapok 19. sz.).

2. Bibliai történetek. A népiskolák III., IV. oszt. számára. Az unitáriusok egyházi képviselő-tanácsa által 100 koronával jutalmazott pályamunka. U. ott, 1898.

3. Rövid utasítás a «Bibliai történetek» tanításához. Vargyas, 1898. aug. 11. U. ott.

4. Székely hangok. Versek (1897-1899). U. ott, 1900. (Ism. Vasárnapi Ujság 8. sz., Nemzeti Iskola 13., M. Hirlap 35. sz.).

Vaday József, M. tanítók és tanítónők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 1896. fénynyom. arczk.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.