Kezdőlap

Tartzali József

ref. lelkész, szül. 1765-ben, 1781. lépett az akadémiai tanulók sorába Debreczenben. 1787. hadházi rektor-tanítóvá választották, 1792. pedig szatmári pappá; itt volt 1795-ig. Ezután Nánáson és Hajdú-Bagoson lelkészkedett, 1800. Diószegre jutott papnak és itt öt év mulva egyházmegyei tanácsbiró lett, 1812. pedig egyházmegyei jegyző. Meghalt 1815-ben.

Munkája: Jákobnak Józsefen-való siralma; I. Mós. XLII., XXVI. mellyet n. Békési András úr; s hites társa ns. Kis Anna aszszony a halál által előlök eltünt, nagy reménységű Jósef kedves fiacskájoknak utolsó tisztesség-tétele alkalmatosságával, edgyügyü keresztyén versekbe foglalt s reájok alkalmaztatva a gyászos udvaron élő szóval el-is mondott az 1789-dik esztendőben. Diószegen, 1789.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz Levelezése. Bpest, 1899. IX. 490., 585. l.