Kezdőlap

Tasnádi Székely István

ref. lelkész, szül. 1746. táján; tanulmányait Sárospatakon végezte s a külföldi egyetemeket is meglátogatta. 1779-ben külföldről vitetett Abauj-Szepsibe lelkésznek; 1786. tanácsbirónak, 1793. esperesnek választották. Meghalt 1800. decz. 27. A.-Szepsiben.

Munkája: Krisztus Jézusban való hitnek... fundamentoma LI predikátziókban. Kassa, 1794. Két kötet.

Németh János, Memoria typographiarum i. regni Hungariae. Pestini, 1818. 51. l.

Uj M. Athenás 435. l.