Kezdőlap

Taxonyi János

Jézus-társasági áldozópap és tanár, született 1677. szept. 10. Hanusfalván (Sárosm.); nemes családból származott (nevét Taksonynak és Taxoninak is írják); 1697. okt. 17. lépett a rendbe; előbb Gyöngyösön és Egerben a humaniorák, majd Kassán a theologia tanára volt és Kolozsvárt 1715. casuistikát és hitvitatkozást adott elő. Jeles szónok volt, kortársai a szónokok fejedelmének nevezték; azért egyházi, vasárnapi és ünnepi hitszónoknak alkalmazták Győrött, Nagyszombatban, Nagybányán, Ungvárt, Komáromban, Szatmárt, Rozsnyón, Kőszegen és Nagyváradon; utóbb a rend győri kollegiumában rector volt. Meghalt 1746. jún. 4. Nagyváradon.

Munkái:

1. Horologium sapientis duodecim diei actiones horarias indicans, Honori Rev... dominorum, cum in... universitate S. J. Cassoviensi promotore R. P. J. T. suprema aa. II. & philosophiae laurea insignirentur, ab addictissimis condiscipulis gratiose oblatum anno 1714.

2. A purgatorium-beli lelkeknek állapottyok, s azoknak az ő jó-tévőjökhöz hálaadatosságok, a mellyek deák nyelven meg-irattattak Páter Roa Márton által. Most pedig... Pater Taxoni János által magyar nyelvre fordíttattak. Nagy-Szombat, 1718. (Lósi és hédervári Viczay Teresia kisasszonynak ajánlva, a ki a szerzőt e fordításra ösztönözte. Ujabb kiadása. Győr, 1742).

3. A negyvennapi bőjtnek szentsége, avagy a Krisztus kínszenvedéséről a nagybőjtnek minden napjaira elmélkedések, a mellyek... deák nyelven megírattak... Pater Hevenesi Gábor által,... most pedig más pap által magyarra fordíttattak. Nagy-Szombat, 1739. (Névtelenül. Ugyanaz: Eger, 1793. és Pest, 1818.).

4. Az emberek erkölcseinek és az Isten Igazságának tükörei. Az-az: Némely ritka, és válogatott történetek. A mellyeket egynehány authorokból öszve-szedvén, három részre osztott, és külömbféle üdvösséges tanúságokkal meg-világosított. Győr, 1740. (Ujabb-kiadásai: 2. jav. kiadás. U. ott, 1743., Kassa, 1759. Két kötetben; megjobbított nyomtatás. Pozsony és Pest, 1805. Két kötet).

5. A Kálvária hegynek szentsége. Avagy a Kálvárián, és arra vezető úton álló, és a mi Megváltó Urunknak, a Jesus Kristusnak kínszenvedését részenként elő-adó képek előtt buzgó Imádságok... Győr, 1739.

A Mausoleum honoris Sociis Jesu... Cassoviae, 1713. cz. munka hibásan neki tulajdoníttatik, de Fasching Ferencz írta. (A kassai Kisdi-Seminarium Diariuma 1713. júl. 11. bejegyzés szerint).

Horányi Scriptores III. 386. l.

Stoeger, Scriptores 362. l.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 476. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 21., 24., 74. l.

Petrik, Bibliogr.

A kolozsvári r. kath. főgymnasium Értesítője 1898. 75. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 1901. h. és Jablonkay Gábor jezsuita atya szíves közlése.