Kezdőlap

Téglás István

m. kir. nyug. tanfelügyelő, T. Gábor, nyug. főreáliskolai igazgatónak testvéröcscse, szül. 1853. Sepsi-Szent-Györgyön; középiskoláit az ottani kollegiumban és a nagy-enyedi Bethlen-főiskolában végezte, mire 1871. az újonnan szervezett dévai állami tanítóképzőbe lépett. 1875. oklevelet nyervén, a fogarasi ref. népiskolánál, négy évig a brassói állami elemi népiskolánál, egy évig a petrozsényinél szolgált. 1880. a nagyszebeni állami népiskolák igazgatójává, 1891. Nagy- és Kis-Küküllő vármegyék segédtanfelügyelőjévé, 1894-ben Torda-Aranyos vármegye tanfelügyelőjévé neveztetett ki. A műemlékek országos bizottságának levelező tagja.

A népismerettel, régészettel és tájismerettel foglalkozó számos czikkei a Nemzet, Fővárosi Lapok és Kolozsvár cz. hírlapokban, az Archaeologiai Értesítőben, továbbá a Kárpát-egyesületnek Erdély cz. közlönyében, a M. Román Szemlében és a Művészetben megfelelő illusztrácziókkal jelentek meg.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 8. l.