Kezdőlap

Telek József

Szerafikus szent Ferencz-rendi szerzetes, bölcseleti és theologiai tanár, utóbb a váczi rendház főnöke, szül. 1716. Tarnóczon (Nógrádm.); 19 éves korában lépett a rendbe s a próbaévet 1736. a szécseni klastromban töltötte; theologiai tanulmányainak végeztével bölcseleti, majd theologiai tanár volt; később azonban az egyházi szónoklati pályára lépett, melyen Kecskeméten és más helyt is jó hírre tett szert. Meghalt 1772 után.

Munkái:

1. Tavaszi rózsa. Az az Panormi szűz szent Rosália életének sommája, melyet nemes kir. szabad Kassa várossának, sz. Rosália hegyén lévő kápolnához rendelt, esztendő-béli ájtatosságára nézve egybe szedegetett és prédikátzió módra rendelt beszédben világosságra terjesztett... Kassa, 1757.

2. Hathatós erejű magnes-kő, az az: A szerelmes tanítvány szent János evangelistának, úgy az oltár, papságnak méltóságát is mágnes-kőhöz képzett hasonlításban egybefoglaló beszéd. Mellyet Rátót névő helységbe 1757. esztendőben sz. János evangélista ünnepe napján... élő nyelvével mondott. Pest, 1759.

3. Bátorságos havasok. Az az havi boldog aszszony napján... Mellyet... Szöged várossában a sz. Ferencz fiainak klastroma mellett hajdan havi boldog aszszony tiszteletére felépítetett ritka szépségű sz. egyházban 1759 esztendőben, ugyan havi boldogaszszony ünnepe-napján, élő nyelvével mondott. U. ott, 1761.

4. Négy világító úrnapi lámpások. Az az, az oltári nagy szentség-felől támasztott vetekedéseknek setétes homályát világosító négy prédikátziók... Kalocsa, (1764). Rézm.

5. Úr napi két zöld ágak. Az az: az oltári nagy szentségnek valóságát bizonyító úr napi két beszélgetések, mellyeket Kecskemét mező várossának piaczán az Úr Jézus juhaihoz élő nyelvével nyujtott... U. ott, év n.

6. Dániel törvény-széke, mellyben Susannának ártatlansága védelmeztetik: azaz: b. aszszony születése napján beszélgetés, mellyet a Susannanal ártatlanabb b. Szűz Mária angyali ártatlanságának védelmezésére az 1766. esztendőben, Ketskemét mező várossában... halgatói eleibe terjesztett. Pest, 1769.

7. Tizenkéttsillagú korona. Apocal. 12. vers 1. Azaz: az Isten szerelmes szent annyának, angyalok hatalmas királynéjának magyar hazánk nagy aszszonyának, a makula nélkül fogantatott szűz Máriának esztendőbéli tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett prédikátziók; mellyeket egynéhány esztendők folyamlása alatt, már királyi, már mezővárosokon az Isten szent annyát híven tisztelő magyar néphez, egyedül fiúi ajtatosságbol, élő nyelvével prédikállott: most pedig részre osztván, világosságra botsátott. Buda, 1769.

8. Coronae Mariannae tomus II. Az az a boldogságos szűz Mária tizenkét tsillagú koronájának vagy tizenkét ünnepeire tsillag-sugárok gyanánt el-osztatott prédikátzióknak II. része, mellyben az utolsó hat tsillagokat, vagy ünnepeket, egymást követő szép rendel, öszvefüzögette, és a magyar népnek hasznára világosságra botsátotta. Vácz, 1772.

Horanyi, Memoria III. 387. l.

Kecskeméti Lapok 1872. 44. sz. (Hornyik János).

Petrik Bibliogr.