Kezdőlap

Teleki Mihály gróf (széki)

kővári kapitány, a fejedelem főtitkárja, utóbb udvari tanácsos, előbbinek és Veér Juditnak fia; már 1698. Kővár vára főkapitánya és az erdélyi országgyűlésre királyi hivatalos volt. Rákóczy fölkelésével a várat annak feladta, maga is mellé állott és Rákóczy tábornoka lett, többek közt bevette Bethlent és Beszterczét, ostromolta Kolozsvárt és Görgényt. 1707. Kolozsvárt iktattatott a főispánságba és Rákóczy fejedelemmé választatását mint követ ő vitte hírül a török portára, hol követségi minőségben többször megfordult. Rákóczy alatt végre kincstartó lett. A forradalom megszűntével 1711. aláírta a szatmári békét. 1713. a kővári kerület főkapitánya lett, de néhány év mulva meghalt.

Munkái:

1. Fejedelmi Lelek Avvagy A-Jó Fejedelemnek szükséges ajándéki, melyeket rövid Szakaszokban foglalván, Historiákkal és Politikai elmélkedésekkel világosítván, Deák nyelven adott-ki Weber Adam János... Magyarra fordított Iffiú Széki Teleki Mihály. Kolosvár, 1689. (Ajánlva ifj. Apafi Mihály választott fejedelemnek. «In Gernyeszeg die 15. Mens. Apr. Ao. 1689»).

2. Gróf Teleki Mihály és Pápai János nádor-fejérvári követségének Diariuma 1709. Bpest, 1875. (Monumenta... M. Történelmi Emlékek XXVII. 174-206. l. Közli Thaly Kálmán).

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 82., 84. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 556. l.