Kezdőlap

Teleki Sándor gróf (széki)

birtokos, volt országgyűlési képviselő, előbbinek és Litez de Tiverval Matild fia, szül. 1861-ben Párisban; iskoláit Beszterczén, Új-Bányán, Debreczenben járta; jogi tanulmányait Budapesten és Nagyváradon végezte. 1885-től fogva több ízben műtörténelmi tanulmányutakat tett. 1886. egy előkelő pénzintézetnél nyert alkalmazást s később az intézet egyik vidéki fiókja vezetésével bízatott meg 1892-től a magyar-láposi kerület részéről tagja volt a képviselőháznak, a melyben ezelőtt a nagy-ilondai kerületet képviselte; 1896-tól a képviselőház egyik jegyzője volt, miről 1904. jan. lemondott; a delegatiónak is tagja volt, u. ott a hadi tengerészeti albizottság jegyzője.

A Szamosba írt tárczát; írt még verseket és tárczákat az Arad és Vidékébe (1881-85.); czikke a Vasárnapi Ujságban (1903. 38. sz. Az utolsó tekintetes úr: Kende Kanut).

Munkái:

1. Tanító és társadalom. A VII. társadalom-paedagógiai értekezleten 1902. máj. 11. tartott elnöki megnyitó beszéd. Bpest, 1902.

2. Múzeumok és Közművelődés. U. ott, 1906. (Felolvasás a Múzeumok és Könyvtárak Országos 1906. május 24-iki közgyűlésén. Jegyzőkönyv 23-45. l.).

M. Nemzetiségi Zsebkönyv. Főrendű Családok Bpest, 1888. 244. l.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 379. l.

Vasárnapi Ujság 1902. 50. sz. arczk.