Kezdőlap

Teleszky István

jogi doktor, ügyvéd, igazságügyminiszteri államtitkár, szül. 1836. ápr. 4. Szatmárt, hol atyja gyakorló-orvos volt; a jogi tanfolyamot a pesti egyetemen végezte. 1859. a jogi szigorlatot, 1860. a gyakorlati közjegyzői vizsgálatot, 1861. pedig az ügyvédi vizsgálatot tette le s ez utóbbi év végén Nagyváradon telepedett le ügyvédi gyakorlatra. Bihar vármegye tiszteletbeli alügyészévé neveztetvén ki s majd Bihar megye és Nagyvárad törvényhatóságainak bizottmányi tagjává választatván, ott kezdte meg szereplését a közügyek terén. Csakhamar mind a két törvényhatóság tiszteleti főügyészévé, a megalakult nagyváradi ügyvédi egyesületnek egyik szakosztályi elnökévé és az államvizsgálati bizottság tagjává lett. 1874-ben mint balközép pártit Nagyvárad város megválasztotta országgyűlési képviselővé, s az igazságügyi miniszter a magánjogi törvénykönyv örökösödési részének elkészítésével bízta meg. Az 1875. s 78. képviselőválasztásoknál ugyancsak a nagyváradi, 1887-ig pedig az ugocsamegyei nagyszőllősi kerületet képviselte. Tevékeny részt vett az igazságügyi bizottság tárgyalásaiban és több fontos törvényjavaslatnak előadója volt. Közben lakását Budapestre tevén át, mint ügyvéd is működött és a jogászegylet tárgyalásaiban vezérszerepet vitt. 1888. többszöri felhívás után elvállalta az államtitkári állást az igazságügyi miniszteriumban s az öröklési jogról szóló törvényjavaslatot, saját művét, már mint államtitkár képviselte. Az 1892-97. országgyűlésre a halmi kerület (Ugocsam.) választotta meg képviselőnek. Választmányi tagja volt a m. jogászegyletnek, bizottsági tagja Budapest főváros törvényhatóságának és elnöke a kisbirtokosok földhitelintézetének. Meghalt 1899. aug. 5. Koritniczán.

Sok czikket írt a szaklapokba; országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Munkái:

1. Észrevételek dr. Hoffmann Pál általános magánjogi törvénykönyv tervezetére. Nagyvárad, 1873.

2. Örökösödési jogunk törvényhozási szabályozásához. A m. tudom. Akadémia által dicséretre méltatott pályamű. Bpest, 1876.

3. Programmbeszéde 1881. jún. 19. a szilágy-somlyói választókerület választóihoz. U. ott, 1881.

4. A magyar örökösödési jog tervezetének vezéreszméje és a törvényes örökösödést tárgyazó intézkedései. U. ott, 1882. (M. Jogászegyleti Értekezések I. 6.).

5. Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Öröklési jog. Indokolás. U. ott, 1882-84. Három füzet.

6. Öröklési jog, az igazságügyi miniszteri értekezlet és a szövegező bizottság által átdolgozott kiadás. U. ott, 1886. (Németül: ford. Kern Tódor. U. ott, 1887.).

7. Törvényjavaslat a fizetési meghagyásokról. U. ott, 1890.

Vasárnapi Ujság 1880. 16. sz. arczk., 1899. 33. sz. arczk. és Nekr.

Szabadelvűpárti Naptár 1884-re. Bpest, arczk.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 328. l.

Ország-Világ 1895. 46. sz. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 56. l., XVIII. 687. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.