Kezdőlap

Temlényi Remig (Miklós),

kegyestanítórendi áldozópap és rendfőnöki segédigazgató, T. Gergely és Halászi Borbála jómódú polgári szülők fia, szül. 1724. aug. 24-én Lehoméron (Vasm.); a philosophiai tanfolyam befejezése után 1744. okt. 14. lépett a rendbe Privigyén és mint másodéves novicius tanított is, 1716. okt. 11. letevén az egyszerű fogadalmat, az alsóbb iskolákban tanított Szent-Györgyön, 1746-48. Rózsahegyen, 1748-50. Kis-Szebenben; 1752-55., a theologiai tanulmányokat hallgatta Nyitrán; 1753. febr. 24. misés-pappá szenteltetett Radosnyán. 1755-56. ugyanitt végezte a poetikai osztályt. 1757. Pestre helyezték, hol három évig a költészet és szónoklat tanára, egyig hitszónok és 1762-63. a gymnasiumban a philosophia tanára volt. Ezután a gróf Sauer családnál nevelő volt Selmeczen s a S. Kajetánt, a ki akkor került haza Rómából az Apollinári intézetből, a theologiára és egyházjogra tanította. 1764-86. Debreczenben működött mint a rendház főnöke s helyettes plébábos, 1764-75. egyúttal az itt levő theologiai intézet igazgatója és tanára; 1776-tól a gymnasium igazgatója is volt. 1782. a váczi rendi káptalan provincziális asszistensnek választotta. Meghalt 1786. decz. 7. Debreczenben.

Munkái:

1. Ad comitem Josephum Károlyi de Nagy-Károly, genialem nominis sui diem recolentem. Hely n. (1770.).

2. Ode R. T. R. D. ad exc. com. Josephum Károlyi valetudini restitutum mense Februario, Anno 1777. Hely n.

3. Illustrissimo Dno comiti Josepho Károlyi, cum diem divi Josephi tutelaris sui celebraret. Anno 1780. Hely n.

Kéziratban maradtak költeményei, melyekben Horatiust utánozta.

Horányi, Scriptores Schol. Piarum II. 741. l.

Petrik Bibliogr. és Német Károly piarista tanár szives közlése. (Rulla, suffrag. Familiae, kézirat a budapesti kegyesrendiek központi levéltárában).