Kezdőlap

Terényi Lajos,

ügyvéd, országgyűlési képviselő, majd főispán, előbbinek fia, szül. 1854-ben Gyulán (Békésm.); tanulmányait Egerben és Nagyváradon végezte. 1878-ban ügyvéd lett; később Békésmegyénél mint aljegyző, majd mint főszolgabíró és főjegyző szolgált. 1889-ben Békésmegye főispánjává neveztetett ki, a mely állásban két évig működött. 1892. és 1896. Békés-Gyula város megválasztotta országgyűlési képviselővé szabadelvűpárti programmal. Köztudomású, hogy az általa 1895. máj. 1. indokolt interpellátiója az Agliardi bécsi nuntius magyarországi útja tárgyában Kálnoky gróf külügyminiszter bukását idézte elő. Több ízben kormánybiztosi teendőkkel is megbizatott. Meghalt 1897. nov. 4. Békés-Csabán. Arczképét (Uferbach Jenő festménye) 1900. márcz. 25. leplezték le a B.-Gyula város tanácstermében.

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak; írt czikkeket is a politikai napilapokba.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1897.

1897: Budapesti Hirlap 307. sz., Békés 47. sz., Orosházi Közlöny 45. sz.

Néh. Terényi Lajos... emlékezete. Kiadja Gyula város közönsége, Gyula, 1900.