Kezdőlap

Térey Pál,

m. kir. honvédőrnagy, m. országos kiállítási biztos Párisban, szül. 1831. aug. 28. Nagy-Károlyban; iskoláit jobbára konviktusokban s aztán 1847-ben Pesten végezte. 1848 elején a Miklós-huszárok ezredébe lépett mint hadapród, júl. már tiszt volt, 1849. márcz. kapitány és aug. 3. őrnagy s egyszersmind Klapka szárnysegéde Komáromban, honnét a kapitulatió után külföldre utazott és a müncheni egyetemen tanulmányokkal foglalkozott. 1850-ben szabad visszatérést nyervén, Szatmármegye titkárává neveztetett ki, hol a Bach-féle defisitivumig maradt, aztán leköszönt s gazdászati tanulmányoknak adván magát, a magánéletbe vonult. Bejárta Németország legelső gazdászati intézeteit, Hohenbeimban mint tanuló iratta be magát. 1857-ben Angolországba ment, hol szintén gazdászati tanulmányait folytatta. Visszatérvén Angolországból, 1860-ban a gyakorlati gazdászat terére lépett; csak akkor hagyta el a magánkört, ha a haza által szólíttatott, így az 1862. világkiállításon a magyar gazdák egyletének főügyvivőjévé választatva, Londonban tartózkodott az egész kiállítás ideje alatt. 1864. az orsz. gazdasági egylet, illetőleg a kormány felszólítása következtében Franciaországba utazott, hogy jelentést tegyen az ottani újabb kendertermesztési és feldolgozási rendszerekről. 1865. a m. orsz. gazdasági kiállítás tagja, birálója és előadója lett, később még ugyanazon év végén a képviselőházhoz választották, hogy mint a háznagy helyettese a szervezésnél befolyjon. 1867. az orsz. központi bizottmány által megválasztatván, Magyarország biztosának és képviselőjének neveztetett ki a párisi kiállításra; itt júl. 1. Napoleon császártól a becsületrend keresztjét kapta és ugyanazon hónap a franczia Académie Nationale tagjának választotta. A vaskorona-rendet kapta és a Ferencz József-rend lovagja volt. Utóbbi időben a Rabey és Társa czégű angolországi nagy gőzgépgyár magyarországi meghatalmazottja és a Werndl-féle fegyvergyárnak volt meghatalmazott képviselője. Meghalt 1883. jún. 12. Promontoron.

Czikkei a Vadász- és Versenylapban (1857-59.), a Gazdasági Lapokban (1858-59., 1861., 1864-65., 1868.), a Falusi Gazdában (1859.), a M. Gazdában (1859., 1861-62.).

Munkái:

1. Angol-skóthoni napló 1858. és 1859. 8 angol aczélmetszés, kő- és fametszetekkel. Pest, 1859. (Ism. Girókuti Képes Naptára 1860.).

2. Bower angol nemzeti kőszén-gáz készüléke. Magán-lakok, gazdasági épületek, templomok, gyárak kivilágítására. Tulajdonos és készítő J. T. B. Porter Lincolnban. U. ott, 1859. (Előbbi munkából különnyomat.)

Honpolgárok Könyve, Pest, I. 1886. 20. l. Kőny. arczk.

Hazánk és a Külföld. 1867. 46. sz. arczk.

Hajnal-Album. Budapest, 1873. Kőny. arczk.

Szinnyei Repertóriuma III. Természettudományok és Könyvészete.

1883: Pesti Hirlap 1883. 163. sz., Fővárosi Lapok 137., Egyetértés 163., Vasárnapi Ujság 24. sz. és gyászjelentés.