Kezdőlap

Térfi Gyula,

jogi doktor, miniszteri tanácsos, szül. 1864. Komáromban; középiskoláit ugyanott, Pozsonyban és Budapesten elvégezvén, itt jogot hallgatott és eleinte a közalapítványi kir. ügyigazgatóságnál lépett hivatalba; 1886. azonban a birói pályára tért át, melyen gyorsan emelkedett. Budapestre került törvényszéki birónak és 1900-ban az igazságügy-minisztériumba osztották be szolgálattételre. 1902. jún. miniszteri osztálytanácsossá, 1909. nov. miniszteri tanácsossá nevezte ki a király. 1903 óta az ügyvédvizsgáló bizottság tagja.

Czikkei a Jogtudományi Közlöny. Jogállam, M. Jogász-Ujság szaklapokban jelentek meg. Tevékeny részt vett a Jogi Lexikon szerkesztésében, melyben több száz czikke jelent meg.

Munkái:

1. A királyi ítélőtáblák felülvizsgálati tanácsainak elvi jelentőségű határozatai 1895-1908. Bpest, 1896-1909. Tizenkét kötet.

2. A polgári törvénykezés és a végrehajtási eljárás. Az összes melléktörvényekkel, rendeletekkel és birósági joggyakorlattal, jegyzetekkel és utalásokkal. I. kötet. Polgári törvénykezés. II. k. Végrehajtási eljárás. Birósági végrehajtók. Bélyeg- és illetékszabályok. Birói letétek. Birói ügyvitel. U. ott, 1902. (Márkus Dezsővel. Magyar törvények Grill-féle kiadása).

3. A m. kir. miniszteriumnak hatásköri összeütközések tárgyában hozott határozatai 1873-1903. U. ott, 1903. (Sánta Elemérrel).

4. Polgári perrendtartás és jogsegély. IV. kiadás. U. ott, 1906.

5. A polgári perrendtartás zsebkönyve... U. ott, 1906. (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye II.)

6. Magánjogi vonatkozású közigazgatósági törvények. Rendeletekkel, joggyakorlatokkal, jegyzetekkel és utalásokkal. U. ott, 1908.

7. Hatásköri jogszabályok és hatásköri határozatok tára.... U. ott, 1909.

M. Könyvészet 1900-1909.

Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Bpest, 1908. 365. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Komáromi Ujság 909. 46. sz.