Kezdőlap

Teutsch Frigyes,

theologiai és bölcseleti doktor, evang. püspök, T. György Dániel püspök fia, szül. 1852. szept. 16. Segesvárt; középiskoláit is ott végezte 1869-ben; miután Nagy-Szebenben a jogot hallgatta, 1870. a heidelbergi egyetemre ment, hol a theologiát és történelmet tanulta. 1872. husvéttől Lipcsében az egyetemen három félévet töltött; a negyedik tanulmányi évre Berlinbe ment. Mielőtt hazájába visszautazott, Heidelbergben nyert bölcseletdoktori oklevelet. Nagy-Szebenben 1876. szept. 1. a tanítóképző intézetnek tanára és 1889. máj. 17. igazgatója lett és az intézetnek országos szemináriummá való átalakításán közreműködött. 1896. nagy-csűri pap lett. Atyja halála (1893) után a Verein für siebenbürgische Landeskunde elnökévé, 1903. decz. 10. a nagyszebeni ev. egyházközség pedig papjának választotta és 1904. jan. 14. beiktatta; 1899. atyja szobrának Nagyszebenben történt leleplezése alkalmával a jenai egyetem a theologia tiszteleti doktorának választotta; aug. 29. püspökhelyettes, majd püspök lett. 1900. szept. a Gusztav Adolf egyesület közgyűlése Königsbergben 9 évre központi elnökének választotta. Tagja a szász nemzeti egyetemnek, a kerületi és országos konzisztóriumnak.

Czikkeit Trausch felsorolja; a Pallas Nagy-Lexikonába Szeben vármegye és Nagy-Szeben történetét írta.

Munkái:

1. Die «Unionen» der ständischen «Nationen» in Siebenbürgen his 1542. Inauguraldissertation zur Erlangung der philos. Doctorwürde an der Univarsität Heidelberg. Hermannstadt, 1874.

2. Die Art der Ansiedelung der Siebenbürger Sachsen. Stuttgart, 1895. (Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde IX. Bd.).

3. Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen 1543-1883. Mit Einleitung, Anmerkungen und Register. Berlin, 1888., 1892. Két kötet. (Monumenta Germaniae Paedagogica VI., XIII.)

4. Bilder aus der vaterländischen Geschichte. Herausgegeben. Hermannstadt, 1895., 1899. Két kötet. (Többek közreműködésével).

5. Kurze Mitteilungen über die Volksschule der Siebenb. Sachsen. U. ott, 1896.

6. Kalender des Siebenb. Voksfreundes. N. F. Jahrgänge 1896. u. f. U. ott. (A Schullerussal).

7. Stille Jahre 1805-1830; Die Sachsen im J. 1848-49V Um und Vorschau. Drei Voträge. U. ott, 1896.

8. Rede zur Eröffnung der 50. Generalversammlung des Vereins för siebenbürgische Landeskunde. U. ott, 1898. (Különny. az Archivból).

9. Denkrede auf Albert Arz von Straussenburg, gehalten zur Eröffnung der 52. General-Versammlung d. Ver. f. sieb. Landeskunde am 26. Aug. 1901. Hermannstadt. U. ott, 1901.

10. Von dem Arbeitsfeld der evangelischen Kirche A. B. in Siebenbürgen. Vortrag gehalten bei der 55. hauptversammlung des evang. Vereins der Gustav Adolf-Stiftung in Cassel. U. ott, 1902.

11. Samuel von Bruckenthal. Rede bei der erinnerungsfeier in der Evang. Pfarrkirche A. B. in hermannstadt am 9. Apr. 1903. U. ott.

12. Vorstellung des Landeskonsistoriums betr. den Volksschul-Gesetzentwurf. U. ott, 1907.

13. Georg Daniel Teutsch. Geschichte seines Lebens. Nagyszeben, 1894. és 1909. Fénynyom. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 132. l.

Trausch Schrittsteller-Lexikon IV. 447. l. (hol bő életrajza van és összes munkálatai, számszerint 93 felsorolvák).

Kronstädter Kalender 1908. Fényny. arczk.