Kezdőlap

Thezárovich Gábor,

nagyváradi kanonok, szül. 1761. márcz. 13. Gyulán (Békésm.); pappá szentelték 1784. márcz. 30.; segédlelkész volt Gyulán, plébános Tasnádon, majd az egyháztörténet tanára. 1800-ban lett nagyváradi plébános, hol 24 évet töltött a plébánián; utóbb Kőrös kerület vicze esperese lett. 1824. okt. kanonoknak nevezték ki. A magyar nyelv csinosítása körül nagy érdemei vannak 365 műszavat adott a m. tud. Akadémiának. Biharmegye táblabírája is volt. Meghalt 1844. okt. 8. Nagyváradon.

Munkái:

1. Magyar homiliák, avagy az ünnepekre rendelt évangyéliomi szakaszokat betű szerént magyarázó, és különös környül-állásokra alkalmaztató beszédek, mellyeket élő nyelven el-mondott és köz haszonra kibotsátott... 1806. Nagy-Várad, 1807.

2. Katholizáló lutherános, az az: kézzel tapogatható bizonyítás Luther irásibul, hogy a lutherános az igaz római kath. hitet béveheti és nyilván vallhatja, a nélkül, hogy Luthernek tiszta tanításátúl egy köröm feketényit eltávozzon, Bonifátz és Fideli két lutheranosok között való beszélgetésben előadva. Németből ford. U. ott, 1817.

3. A magában tünekedő protestáns Megvilágosító s megnyugtató jegyzésekkel. Németből ford. U. ott, 1818.

4. A Kátholikussá-tétel védelme a mostani időben verbuváló Deisták vádgya s lármája ellen. Németből ford. U. ott, 1819.

5. A hitben egyesülő protestáns. Avagy: Egyetlen egy fondamentoma a meghasonlott keresztyéni vallások egyesülhetésének. A római kath. anyaszentegyház tsalhatatlanságának eggyesült megvallása. Németből ford. U. ott, 1819.

6. A logyka (avagy a gondolat mestersége) talpkövei, mellyeket öszve-rakott Sigism. Storchenau. Immár németbül ford. U. ott. 1820.

7. Vigasztaló beszéd a Sólyomkő hegyen épült sírboltos kápolnának beszentelése alkalmából. U. ott, 1821.

8. Urnapi három predikátzio, melyeket élő nyelven elmondott Nagyváradon Szent István havában 1819., 1820., 1821. U. ott, 1821.

9. Vigasztaló beszéd, melyet gróf Battyányi Lajos és Ferencz tetemeinek áthelyezésekor mondott 1821-ben. U. ott.

10. A metafizika (avagy, az elmeményes filozófia) talpkövei, mellyeket öszve-rakott Sels Henrik. Immár deákból ford. I. darab. A lény és világ tudalma. U. ott, 1828.

11. Megélledett Melkisedek, Salemi király, és a felséges Isten papja, urnapi prédikátziókban, mellyeket élő nyelven elmondott és közhaszonra kibocsátott. U. ott, 1834. Két kötet.

12. Nagybőjti prédikátziók hét pénteken; egy husvétnapi prédikátzióval, az emberi lélek becsirül, mellyeket élő nyelven mondott 1821. és közhaszonra kibotsátott. U. ott, 1837.

13. Magyar homiliák avagy a vasárnapokra rendelt evangyeliomi szakaszokat betű szerént magyarázó és különös környülállásokra alkalmaztató beszédek, mellyeket élő nyelven elmondott 1818 és közhaszonra kibotsátott 1838. U. ott. Négy kötet.

14. Jeles alkalmatosságokra való prédikátziók... U. ott, 1840.

15. Titkos látásu homiliák sz. János apostol jelenéséről, melyeket élő nyelven elmondott 1817-ben. Debreczen, 1842-43. Két kötet.

Hazai és Külf. Tudósítások 1824. II. 34. sz.

Uj M. Sion 1876. I.

M. Sion 1892. 392. l.

Petrik Bibliogr.