Kezdőlap

Thön Károly Gottfried,

bölcseleti doktor, szül. 1831. decz. 9. Tübingenben; a főgymnasiumot az ottani lyceumban végezte és ugyanott az egyetemen classica-philologiát hallgatott egybekötve jogi tanulmányokkal és «De patria potestate apud Romanos» tanulmányával 1852-ben pályadíjat és egyszersmind bölcseletdoktori czímet nyert. Miután rövid ideig a württembergi iskolában tanított, 1855-ben az erdélyi beszterczei ev. presbyterium meghívására az ottani főgymnasium tanári állását foglalta el, hol 1861. szept. 15. meghalt.

Programmértekezései a beszterczei ev. főgymnasium Értesítőjében. (1856. Etymologische Forschungen auf dem Gebiete des Lateinischen und Griechischen, 1857. Die römische Familie, besonders in privatrechtlicher Hinsicht dargestellt).

A beszterczei ev. gymnasium Programja 1862. 52. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 478. l.