Kezdőlap

Thuróczy Károly,

orvosdoktor, kir. tanácsos, Nyitra vármegye főorvosa, az országos közegészségügyi tanács és a kir. törvényszéki orvosokat vizsgáló bizottság tagja, több jótékony egyesület elnöke, szül. 1850. decz. 7. Alsó-Köröskényben (Nyitram.); középiskoláit Nyitrán, Esztergomban, Nagyszombatban és Pozsonyban végezte, az egyetemi tanfolyamot pedig Bécsben, a hol 1874. az orvosdoktori oklevelet is elnyerte. Ezután ugyanott mint tanársegéd működött, majd a védkötelezettségnek megfelelve, 1876. Nyitrán telepedett le és még ugyanazon évben a központi járás orvosává választották meg. 1878. a boszniai occupatio alkalmával a hadjáratban előbb mint egy gyalogezred főorvosa, később mint a sarajevoi tábori kórház osztályfőnöke vett részt. 1881. a nyitrai közkórház igazgatójává s ugyanazon évben a törvényszéki fogház orvosává nevezték ki. 1883. tiszteleti vármegyei főorvos, 1884-ben az országos közegészségi tanács rendkívüli tagja, 1885. helyettes vármegyei főorvos, 1889. törvényszéki orvos lett, 1890. jan. 1. pedig a közkórházi igazgató-orvosi állástól megválva, vármegyei főorvosnak nevezték ki, végre 1895. a királyi tanácsosi czímet kapta. Meghalt 1909. decz. 10. Alsó-Köröskényben.

Czikkei a Nemzetgazdasági Szemlében (1895. Nyitra vármegye közgazdasági és közművelődési állapota); több szaklapba és a megyei lapokba írt czikkein kívül a Pallas Nagy Lexikona számára megírta Nyitra vármegye történetét. A m. orvosok és természetvizsgálók 1897. trencséni vándorgyűlésén emlékbeszédet tartott Kovács József és Poór Imre doktorok felett és az 1896. milleniumi kongresszuson értekezett Magyarország egészségügyi statisztikájáról.

Munkái:

1. Kimutatás a nyitramegyei közkórház 1881., 1882., 1883. és 1884. évi betegforgalmáról. Nyitra, 1882-85. Négy füzet.

2. Jelentés a «nyitrai ingyen tej» első és második évi működéséről. U. ott, 1904., 1905. Két füzet.

3. Nyitramegye közművelődési és közgazdasági állapota. Kiadta a M. tud. Akadémia. Bpest, 1896.

4. Magyarország közegészségügyi statisztikája. U. ott, 1897.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 172. l. II. Pótkötet 1904. 727. l.

Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye. Bpest, 1899.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Budapesti Hirlap 1909. 295. sz. (Nekr.)