Kezdőlap

Timkó József,

városi tanácsos és lapszerkesztő, szül. 1843. márcz. 6. Kis-Azarban (Zemplénm.); a gymnasiumot Sátoralja-Ujhelyben, Rozsnyón, Lőcsén és Kassán, a jogi tanfolyamot szintén Kassán végezte; 1869. tett ügyvédi vizsgát. Előbb Gálszecsen, majd Kassán ügyvédkedett, hol 1872 tavaszán átvette az Abauj-Kassai Közlöny politikai hetilap szerkesztését és kiadását, melyet 1884-ig szerkesztett, midőn Kassa város tanácsosává választatott meg; a lapnak tovább is kiadó tulajdonosa maradt. A felső-magyarországi ellenzék élén állott és sokat tett Kassa város magyarosítása érdekében. Mikor a kassai hirlapírók otthona a 90-es években megalakult, őt választá első elnökévé. Az 1896. kath. autonomiai kongresszuson a kassai egyházkerület képviselője volt. Mint városi tanácsos főleg a város iskola ügyeinek fejlesztése körül szerzett érdemeket. Elnöke az árvaszéknek, kültagja az államvizsgálati bizottságnak. Levelezésben állott Kossuth Lajossal. Szemere Miklóssal és Irányi Dániellel, kik barátságukkal tüntették ki. Meghalt 1899. jan. 4. Kassán.

Irodalmi munkásságát a Felvidéknél kezdette meg (1864-65. költemények); majd a Honnak és Ellenőrnek lett külmunkatársa; a Hazánk és Külföldbe történeti életrajzokat, a Divatba és Nefelejtsbe beszélyeket és költeményeket, a Törvényszéki Csarnokba és Themisbe jogi czikkeket, saját lapjába pedig vezérczikkeket, tárczákat és színi kritikákat írt. Czikkei az Igazmondóban (1868. 7. sz. A magyar alkotmány), a Honvéd-Albumban (1868. A hajdu-leány)

A szépek szépe czímű egy felvonásos franczia vígjátékát Kassán 1866. márcz. 22.-én előadták.

Magyarország Vármegyéi és városai. Abauj-Torna vármegye és Kassa városa. Bpest, 1896. arczk.

Budapesti Hírlap 1899. 6. sz. (Nekr.)

Hamvai Korács Zsigmond, Kassai Irók, Kassa, 1907. 146. l.