Kezdőlap

Tisza-Betsi P. Tamás,

ref. lelkész; hazai tanulmányai végeztével külföldre ment s 1617. ápr. 7. a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérve, nemsokára kolozsvári lelkész lehetett, mert már 1626. itt első papságot és esperességet viselt. Ilyennek 1644. márcz. említtetik utoljára. Egyéb adat nincs róla tudva.

Munkái:

1. Continuatio de fugiendo papatu. Resp. 9. Aug. 1617. Heidelbergae, 1620. (Pareus, David, Colleg. Theol. Heidelbergae. 1620. II. 373-376. l.)

2. Theses Theologicae De Antichristo... U. ott, 1618. (Ajánlja atyjának T. Gáspár kászoni papnak).

3. Két Halotti Praedicatziok. Mellyeket praedikállott... Thúr-Terebest. Egygyiket Perényi Gabornak megh. hidegedett teste felett,... Masikat ugyan azon thur-Terebesi Castélyban... a Temetés után... Fejervarott, 1638.

Veszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 467. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I. 297. l., III. 1. rész 360. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 325. l.