Kezdőlap

Tmák József,

főgymnasiumi tanár, szül. 1852. febr. 19. Turdosinban (Árvam.); tanulmányait a beszterczebányai főgymnasiumban elvégezvén, a kolozsvári egyetemre ment és ott a természetrajz és vegytanból nyert képesítés után, 1879. szept. 22. a beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumban helyettes, 1887. júl. 13. rendes tanár lett; tanította a természetrajzot, számtant, földrajzot és a tót nyelvet. 1891-től a nagy-szebeni főgymnasium tanára volt.

Programmértekezései a beszterczebányai kath. főgymnasium Értesítőjében (1884. Adatok Beszterczebánya és vidékének flórájához, 1886. Adatok Zólyommegye északnyugati flórájához).

A nagyszebeni áll. főgymnasium Értesítője 1892. 18. l.

A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium Értesítője 1895. 271. l.