Kezdőlap

Tokaji Aladár,

főgymnasiumi tanár, Tóth János ref. lelkész és Zilahi Kiss Elza fia, szül. 1859. április 9. Maros-Bogáton; középiskoláit Nagy-Enyeden, az egyetemet Kolozsvárt végezte, hol az egyetemi körnek elnöke volt. Mint a mennyiség-természettan okleveles tanárát 1884-ben a szászvárosi Kun-kollegiumhoz hívták meg. A szászvárosi magyarságot szervezte s a nemzetiségi központban erősítette. «Szászvárosi ev. ref. egyesült szomszédság» cz. egyesületet szervezett, melynek elnöke volt. Meghalt 1906. ápr. 8. Szászvároson.

Társadalmi s tanügyi czikkeket írt a Kun-kollegium Értesítőibe (1885-1906.) és a napi lapokba; a Szászváros cz. hirlap munkatársa volt.

Kéziratban maradtak terjedelmes mennyiségtani dolgozata és Életrajzi adatai 1859-1906. (Mindkét kézirat a kolozsvári egyetemi könyvtárban).

Dosa Dénes, A szászvárosi ev. ref. Kun-kollegium történet. Szászváros, 1897. 166. l.

Parádi, Erdélyi ref. tanintézetek története. 106. l.

Vasárnapi Ujság 1906. 15. sz. (Nekr.).

A szászvárosi ev. ref. Kun-kollegium Értesítője 1906. és 1907. és Kuszkó István szives közlése.