Kezdőlap

Tokody Ödön (szent-andrási),

kath. plébános, T. Bertalan nyug. pénzügyminiszteri osztálytanácsos fia, szül 1844. nov. 11. Nagyváradon; fölszenteltetett 1869. júl. 10.; káplán volt Karánsebesen, Fehértemplomban, Temesvár-belvárosban; 1872-77. a hittan tanára a temesvári gymnasiumban; 1873-74. egyszersmind a szegények helyettes ügyésze, 1873-76. szentszéki jegyző és 1876. ülnök, 1872-82. egyházkerületi ügyész, 1882. egyszersmind a nyomda igazgatója; 1882. nov. 24. óta plébános Uj-Pécsett (Torontálm.) és szentszéki ülnök.

Munkái:

1. A magyarországi róm. kath. papság Egyetemes Névtára 1880-ra és Függelék 1881-re. Temesvár, 1880. II. évf. 1887. és 1891-re. U. ott, 1887., 1891.)

2. Az Isten dicsérete az ártatlanság ajakán. Kath. ima és énekeskönyvecske jó gyermekek számára. U. ott, 1882.

3. A rajongók. Tört. regény. U. ott, 1886. Két füzet.

4. Egyházi ügyekre vonatkozó magyar országos törvények, királyi és kormányrendeletek. M. kir. curiai döntvények tára 1741-1881. U. ott, 1882. (2. kiadás 1885., 3. k. 1888. U. ott).

5. Az öreg plébános levelei. Bpest, 1887. (Ism. Budapesti Szemle LI. k.).

6. Összeférczelt lapok az öreg plébános irataiból. U. ott, 1891.

7. Lelkészi irattár. Az egyházi irály elméleti és gyakorlati kézikönyve. 4. átdolg. és bőv. kiadás. Temesvár, 1892. és 1896.

Szerkeszti és kiadja a Havi Közlöny az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből cz. folyóiratot 1878 óta Temesvárt.

Kiszlingstein Könyvészete.

Berkeszi István, A temesvári könyvnyomdászat és hirlapirodalom története. Temesvár, 1900. 135. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Pesti Napló 1901. 15. sz.

Schematismus Cleri dioec. Csanadiensis 1905. 261. l.