Kezdőlap

Tolnai S. Mihály,

ref. lelkész, szül. 1640; Debreczenben tanult, hol 1660. lépett a felső osztályba, honnét 1662. Sárospatakra ment; ott 1663. ápr. 7. főiskolai senior lett és e tisztét egy évig viselte; azután primarius (segédtanár) volt; de hivatalát az ifjúság zavargásaiban való résztvétele miatt 1666. el kellett hagynia. Ekkor külföldre ment s ez évi júl. 2. a leideni egyetemre iratkozott be, míg 1671-ben Gröningenben volt egyetemi hallgató. Hazájába 1673 elején tért vissza, a mikor is csakhamar lelkészi állást foglalt el, úgylátszik Szikszón, a honnét azonban az üldözések miatt már 1674. vagy 1675. menekülnie kellett. Később a bujdosók közt tábori pap volt, míg 1680-91. Szepsiben lelkészkedett. További sorsa ismeretlen.

Munkái:

1. Disputatio Theologica De Presbytero. Quam... Sub Praesidio Georgio Martonfalvi... Publice examinandam proponit Michael S. Tholnai... Debrecini, 1662.

2. Antidoti Theologicae Contra Strophas & Cavillationes Jesuitarum ac aliorum Missionariorum, inter Evangelicos sive Reformatos cursitantium, Pars altera. Quam... Publicae eruditorum disquisitioni subjicit... Groningae, 1671.

3. A Sűrü Keresztviselések habjai közt csüggedező léleknek lelki bátorítása. Avagy; Olly szent iráson fundáltatott s abból ki-szedegettetett Lelki Flastrom; mellyel az Isten Atyai látogatása, dorgálása és veszszeje miatt el-senyvedt Szerelmesi sebeit (a kikkel ő szokta az övéit ez életben sebhetni látogatni,) orvosollya s bé-kötözi: Mellyet élő nyelvel-is Praedikállott amaz Debreczeni nagy gyülekezetben 1673. az Belgiumi Academiákból nem rég üldözés alatt nyegő hazájában haza érkezett, Tholnai Mihály. Colosvaratt, 1673.

4. Haza szám kivetet Bekessegenek Helyre Allatasa avagy Olly idvességes szent Irásból ki-szedegettetett Lelki elmélkedés: mellyben sikeretlen, és minden haszon nélkül való munkája fáradsága, megmutattatik annak, a számkivettetett nemzetségnek, a ki minden igaz Istenhez való, meg-térése nélkül akarja elvesztett békességét helyre állatni. Ellenben, mitsoda idvességes eszközökkel, s minémű szabados jó módokat kellyen elkövetni, annak helyre állatásában, mint egy kézen fogva, az igaz utra hozattatik, és tanittatik. Mellyet... Praedikallot a Debreczeni Nagy Gyülekezetben... U. ott, 1675.

5. Szent Had. az az, Lelki és Testi szabadságokért fegyvert vont Vitezek Tüköre Avagy Ollyan idvességes Szent Irásbul öszve szedegetettetett Lelki Tanács, a melyben az igaz hadakozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei röviden egyben szerkesztettettenek... A mellyet Tanitási alkalmatossággal-is praedikallott a Vitézek előtt... U. ott, 1676.

Gyászverset írt Kovásznai Péter halálára. (Kolozsvár, 1674).

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I. 478., 489., 495. l., II. 270., III. 2. rész 4. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 463. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 334. l.