Kezdőlap

Tomka-Szászky János,

evang. lelkész és gymnasiumi tanár, szül. 1700. Folkusfalván (Turóczm.); tanulmányait Jenában (1719-től) végezte. Hazájába visszatérve, pap és tanár volt előbb Győrött, 1732-től Pozsonyban, hol az evang. gymnasium Bél Mátyás mellett működött. 1734-től Magyarország történetét is tanította, a mi akkor merész újítás volt. Magyar önképzőkört is alapított. 1747-1760. mint Beer utóda a gymnasium rektora volt. Meghalt 1762. aug. 26.

Szászkynak azért nevezték, mert nagyatyja Turóczból kiköltözve Zólyom mellett Szászon telepedett meg, s e névváltoztatás által elvesztette volna nemesi jogait a család, ha az unoka vissza nem szerzi s egyszersmind visszafogadja igazi «Tomka» vezetéknevét.

Munkái:

1. Progymnasma de Periodo in usum discensium concinnatum. Jaurini, 1729.

2. Liber de ritu expolorandae veritatis per iudicium ferri ardentis. Posonii, 1740.

3. Hodegus in Prisci rhetoris Attilam. U. ott, 1745.

4. Introductio in orbis hodierni geographiam ad adcuratissimas quasque calcographorum tabulas, methodo quantum eius fieri licuit facili, directoque ordine, adnexa simul naturalis atque civillis regnorum habitus descriptione ... usibus nobil. adolescentiae accommodata: Praefatus est de fatis geographie priscis ac recentioribus, Matthias Belius. U. ott, 1748. (Francofurti et Lipsiae, 1750., 2 kiadás Severini János által kiadva. Pozsony és Kassa, 1777. két kötet 3. kiadás. Pozsony és Pest, 1793.).

5. Gyászbeszéd Bél Mátyás sirjánál. Pozsony, 1749. (Latin ?).

6. Conspectus introductionis in notitiam regni Hungariae, geographicam historicam, politicam et chronologicam, inde a primis gentis et regionis hungaricae, originibus, usque ad aetatem nostram, breviter et succincte, per successiones temporum, productam. U. ott, 1759.

7. Introductio in geographiam Hungariae antiqui et medii aevi. U. ott, 1781. (A m. n. múzeum kézirati példányából), melyre Fejérváry Károly azt jegyezte meg, hogy Jeszenák István adta ki. E munkát az teszi nevezetessé, hogy a hozzá mellékelt hat térkép közül kettő Anonymus 1746-ban kiadott krónikája nyomán készült. A szerző 1750-51-ből keltezte azokat és így Hell Miksa híres Anonymus térképét húsz évvel előzte meg velük. A hozzájok írt szöveg szintén úttörő volt, mert Anonymus helyneveinek régies írásmódját irodalmunkban először fejtette meg).

8. Commentatio de comitiis Hungariae. (Megjelent a Horvát István Bibliotheca jurisconsultorum Hungariae cz. munkájának III. kötetében).

Kéziratban: Liber de originibus Hunnorum et Avarorum czímű munkája.

Horányi, Memoriae III. 316. l.

Haan, Jene Hungarica. Gyulae, 1858. 44. l.

M. Hirmondó 1781. 721. l.

Tudományos Értekező. Szerk. Nagy Iván. Pest, 1862. I. 363. l.

Petrik Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 250. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.