Kezdőlap

Tompa János (kis-borosnyói),

ref. theológiai tanár, szül. 1770. Kis-Borosnyón; tanult Nagy-Enyeden, hol tanulmányai végeztével köztanító volt. 1797 elején külföldre ment és a jenai egyetem hallgatói közé lépett. Miután a göttingai egyetemen is időzött, 1800. visszatért hazájába, hol ez év elején nagy-enyedi lelkész, 1801 elején marosvásárhelyi lelkész, 1817 nyarán nagy-enyedi theologiai tanár lett, hol 1834. szept. 23. meghalt.

Munkái:

1. A vének koronája, mellyet ... Losontzi Bánffy Klára gróf Bethlen László özvegyének halotti pompájára készített és előmutatott a marosvásárhelyi ref. templomban nov. 18. 1804. Kolozsvár 1805. (Az Asszony-ember főczímmel Herepei János gyászbeszédével és 1823).

2. Gyászbeszéd gróf Gyulai Ferencz felett 1807. márcz. 22. Maros-Vásárhely, 1807.

3. Az ifjú pályafutó, elé-adva egy halotti beszédbe, melylyet Kőröstarcsai Véér Pál urfinak temetése pompájára készített és Maros-Vásárhelyen a ref. templomban el is mondott, 1809. Pünkösd-hava 14. Kolozsvár, 1810.

4. Az Isten változhatatlansága a változandóságokban egy halotti elmélkedés, mellyet ... gróf Széki Teleki Lajos ... halála emlékezetére készített és szentelt 1810. Szent János havában. U. ott, 1811.

5. Az egyenes szívű néptanító, előadva egy halotti beszédben, mellyett Vélyi Elek ... végső tiszteletére készített és el is mondott ... Bőjt-más-hava 12. 1811. U. ott.

6. Egy halotti könyörgés és beszédetske, mellyek, midőn ... gróf Bethlen László ... hideg tetemei a végső nyugalomra Maros-Vásárhelyről Bethlenbe indítattak, a halottas háznál M.-Vásárhelyen elmondattak ápr. 13. 1814. U. ott, 1816.

7. Gyászbeszéd szentpáli Szentpáli Elek felett. U. ott, 1814.

8. Az álnokság nélkül való igaz izraelita, elő-adva egy halotti beszédben, mellyett ... gróf Bethlen Dániel utolsó tisztességére ... és Kolozsváron a ref. templomban 1822. Pünköst-hava 19. el is mondott. U. ott, 1822.

9. Gyászbeszéd ... Mara Lőrincz felett 1830. jún. 6. Nagy-Enyed, 1831.

10. Gyászbeszéd Őri Zsuzsánna Tövissi Gergelyné felett. U. ott, 1830.

11. Könyörgés melyet n. gróf bethleni Bethlen Rozália ... testének a koporsóba való bezárásakor Nagy-Enyeden a gyászos szálláson tartott, 1832.

Kéziratban maradt műveit felsorolják Koncz és Zoványi.

Koncz József, a marosvásárhelyi evang. ref. Kollegium története. Marosvásárhely, 1884. 244., 264., 339., 504. l.

Petrik Bibliogr.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 334. l.

Köblös Zoltán, Halotti beszédek. Kolozsvár, 1905. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.