Kezdőlap

Tordai Sámuel,

ref. lelkész, szül. 1731. aug. 12. Szilágy-Nagyfaluban; Kolozsvárt tanult, honnét külföldre ment; előbb a berni, azután a utrechti egyetemen gyarapította tudását. Hazatérve, 1762. kendi-lónai lelkész s itt a dézsi egyházmegye jegyzője lett. 1779 tavaszán a kolozsvári egyház választotta papjává, 1795. pedig a kolozs-kalotai egyházmegye esperessé emelte. Meghalt 1801. júl. 12.

Munkái:

1. A megtérés halogatásának veszedelmes voltáról való elmélkedések ... Kolozsvár, 1767. (Saurin prédikációi németből ford.).

2. Éneklésnek és szabadulásnak szava, az igazaknak sátoraiban, az Ur jobb-kezének fel-magasztaltatásáról és hatalmas cselekedetéről ... U. ott, 1768. (Gróf Teleki Ádámnak egy pernyerése alkalmára tartott prédikáczió).

3. Igazságnak utaiban találtatott vénségnek, igen szép, ékes koronája, néhai gróf Vajai Vaji Kata asszony végső tisztességére. U. ott, 1769. (Bodoki József gyászbeszédével, Urnak törvényében cz.).

4. A világnak embereitől megszabadíttatott és már az Isten ortzájának szemléletében gyönyörködő gróf Széki Teleki Ádám ... végső tisztességén Kendi Lónán 1770. Szent-Iván hava, 10. U. ott.

5. Gellert, Chr., A svétziai grófné G**-né asszony élete. Ford. németből. U. ott, 1772. (Névtelenül. Figyelemre méltó előszóval).

6. Halotti tanitás ... néhai gróf Széki Teleki Ádám ... tetemei felett. U. ott, 1775. (Mások beszédeivel).

7. Bunián János, Keresztyén utazás a boldog örökkévalóságra ... németből ford. U. ott, 1777-78. Két kötet. (Szigeti Sámuellel).

8. Rambach János Jakab, Elmélkedések a nyoltz boldogságokról ... Németből magyarra ford. U. ott, 1778.

9. Ujj esztendői szent tanitás ... 1780. jan. 1. U. ott, 1780.

10. Beaumont Mária, Kisdedek tudománynyal teljes tárháza. Ford. U. ott, 1781. Négy darab két kötetben. (Derzsi Jánossal).

11. Halotti tanitás, mellyet ... vargyasi Daniel Mihály ... élete párjának Ketzeli Borbára ... eltemettetésekor elmondott a borsai ref. templomban. U. ott, 1783.

12. Halotti tanitás, melly által Radnot-fai Nagy Sigmond ... Kolosvár városa király birájának ... végső tisztességét megadta 1786. Szt.-János havának 18. U. ott, 1787. (Házassági szokott szeretetnek ... főczímmel, Szathmári Pap Mihály beszédével).

13. Ama minden igazhivők atyjának az Abrahamnak; igaz hitű és tiszta életű élete feleségének, a Sárának igaz hitbeli buzgó leánya s példáját követett ki-mettszett béjege ... Sáros-pataki Pataki Sára ... B. Intze Mihály ... ref. esperese élete párja ... végső tisztességtételét megadta. 1794. Kisasszony hava 24. U. ott. (A tiszta házassági szeretetnek bizonysági ... főczímmel és Szathmári Pap Mihály gyászbeszédével).

«Emlékezetét egy magyar nagy szorgalommal írt történeti munka által hagyta fön, mely a világeseményeket Ulászló idejétől 1556-ig tárgyalja; czíme ez: A néhai első Ferdinand római császárnak ... idejétől fogva első Leopold ... idejéig folyt nagy dolgok és csodák. 4-rét.» (Danielik M. Irók II. 345. l. szerint). Ezt azonban nem találtam.

Kéziratban van egy Chronicon Hungarorum cz. munkája (a Cornides-féle kézirat-gyüjteményben).

Gyászverseket írt ifj. Verestói György, Sófalvi József és Incze Mihályné Pataki Sára halálára.

Danielik, Magyar Irók II. 345. l.

Petrik Bibliogr.

Zoványi, Theologiai Ismeretek Tára III. 335. l.