Kezdőlap

Tormásy Gábor,

kath. plébános, szül. 1846. máj. 5. Dusnokon (Pestm.), hol atyja kántortanító volt, kinek halála után négy éves korában anyjával Szabadkára költözött és itt, majd Baján és Pécsett tanulását befejezvén a kalocsai papnevelő intézetbe lépett és 1866. szept. 6. pappá szenteltetett; segédlelkésznek 1868. Csonoplára, 1870. Katymárra (Bácsm.) ment. 1871-ben érseke Szabadkára küldte. 1878. honvédtartalékok volt. A bács-bodrog-megyei történeti-társulat 1882. megalakulván, választmányi tagjává választotta. 1883. neveztetett ki Gákovára (Bácsm.) plébánosnak; 1887. ugyancsak Katymárra, hol 1889. egyházkerületi jegyző, 1893. alesperes lett és 1901. ápr. 13. meghalt.

Czikkeket írt a M. Államba, Bácskába, Szabadkába, Bácskai Ellenőrbe, a Szabadkai Ellenőrbe, Bácskai Ellenőrbe és a Bács-Bodrogvármegye Évkönyvébe (1887. A hegyesi csata 1849-ben).

Munkája: A szabadkai róm. kath. plébánia története. Szabadka, 1883.

Álneve és jegyei: Flórián Mátyás, ¤, ***.

Kiszlingstein Könyvészete.

Schematismus dioec. Cleri Colocensis et Bácsiensis 1901. 157., 1902. 175. l. és önéletrajzi adatok.