Kezdőlap

Tornai (Pastoris) Gáspár,

ref. lelkész; 1624 második felében az Odera melletti Frankfurtban volt akadémián, 1626. júl. 25-től Leidenben; 1630. okt. 1-től 1632-ig a debreczeni főiskola igazgatója volt; azután szalánczi pap és 1640. mint kolozsvári lelkész említtetik. 1655. Debreczenben lelkész. Meghalt 1657 körül.

Munkái:

1. Dispvtationvm Theologicarvm Repetitarvm Qvadregesima Octava. De Disciplina Ecclesiastica ... Lvgdvni Batavorvm, 1628.

2. Oratio ... Debreczen, 1632. (Temetési Pompa ... gróf Bethlen Christina temetésén latinul).

Üdvözlő verse van: Margitai Péter, Temetéskorra való Praedikatiok ... Debreczen, 1644. cz. munkájában.

Budai Ezsaiás, Magyarország Históriája II. 191. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I. 291., 327. l. III. 1. rész 424. l.

Szűcs István, Debreczen története II. 624. l.

Prot. Szemle 1889. 185. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 337. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 463. l. és a debreczeni ref. egyházmegye jegyzőkönyvéből.