Kezdőlap

Tóth Benő,

ref. főgymnasiumi tanár, T. Ferencz nyug. ref. lelkész fia, szül. 1874. nov. 8. Nagy-Kőrösön; középiskoláit szülővárosában 1892-ig járta; a tanári pályára készülvén, felsőbb tanulmányait Budapesten, Jenában és Lipcsében végezte; a latin és német nyelv s irodalomból 1897. Budapesten oklevelet nyert. 1896. szept. 1. a miskolczi ref. főgymnasiumhoz választották meg a német nyelv tanszékére, hol jelenleg is működik. A nyári szünidőket több ízben arra használta, hogy nyelv- és népismeretszerzés czéljából Németországot és Svájczot meglátogatta.

Költeményeket írt a Nagykőrösbe; a Közérdekbe, a Nagykőrösi Ujságba és a miskolczi Szabadságba írt czikkeket.

Munkái:

1. Mohok és vadvirágok. Bpest, 1901. (Költemények. Ism. Vasárnapi Ujság 20. sz.).

2. Beck Károly és «Jankó magyar csikós». Ford.

M. Könyvészet 1901.

Ádám Gerzson, Nagykőrösi Athenás. Nagykőrös, 1904. 266. l.