Kezdőlap

Tóth György,

kánonjogi doktor, kegyes-tanítórendi áldozópap, szül. 1853. okt. 14. Veszprémben, a hol a gymnasium I-VI., Székesfejérvárt a VII. osztályt elvégezvén, 1872. szept. 8. a rendbe lépett Váczon. Egy évi noviciátus után Kecskeméten végezte a gymnasium VII. osztályát. Mint próbaéves tanár egy-egy évig működött Selmeczbányán, Magyar-Óvárt, Sátoralja-Ujhelyen s közben a theologiából kiállván Nyitrán a nyilvános vizsgálatot, 1877. aug. 10. pappá szentelték. Ez évben Budapestre helyezte a rendkormány, hol 14 évig tanította a classica philologiát, melyből 1880. decz. tanári oklevelet szerzett; a kánonjogi doktorátust 1889. decz. 14. tette le a budapesti egyetemen. 1891. a lévai rendház főnöke és a főgymnasium igazgatója lett. 1897-től ily állásban Kecskeméten működik. 1909. júl. a rendi kiskáptalan asszisztenssé választotta, miután 9 évig a kormánytanácsos volt. A rendi hittanárokat képesítő budapesti bizottságnak vizsgáló-, Kecskemét város képviselőtestületének tagja.

Léván a Bars cz. hetilapnak munkatársa volt (A nevelésről, A tornázás hasznáról, Egy testi és egy lelki tehetségünkről); a selmeczi gymnasium Értesítőjében (1875. A színművek hatásáról); a lévai főgymnasium Értesítőjében (1897. A szülők figyelmébe); a kecskeméti kath. főgymnasium Értesítőjében (1906. Arányi Á. nekrologja).

Munkái:

1. Szepesi Imre latin nyelvtana. Átdolgozta. Bpest, 1886.

2. Szepesi Imre latin nyelvtana. I. rész. Alaktan a gymnasium I. és II. osztályának. Átdolgozta ... 14 kiadás. Bpest, 1887. (2. kiadás. U. ott, 1899.).

3. Gyakorló- és olvasókönyv Szepesi Imre latin alaktanához. U. ott, 1887.

4. Ugyanaz. II. rész. Mondattan. A gymnasium III. és IV. osztályának. U. ott, 1887. (2. kiadás. U. ott, 1899.)

5. Praeparatio Vergilius Aeneisének VI. énekéhez. U. ott, 1891. (A latin praeparatiók 2., 5., 8. füz. Ism. Egy. Philol. Közlöny és Közoktatási Szemle).

6. Latin olvasókönyv (Livius és Ovidius nyomán Szepesi-Tóth Mondattanához) a középiskolák III. és IV. oszt. számára. U. ott, 1892. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny. 2. kiadás. U. ott, 1899).

7. A lévai tanítórendi gymnasium története. 1815-1895. Léva, 1896. (Kül. ny. a lévai főgymn. Értesítőjéből. Ism. Bars 1896.).

Szőllősy, A szerzetesrendek II. 33. l.

Kiszlingstein Könyvészete 410. l.

Hornyik József, Kecskeméti Irók. Kecskemét, 1901. 44. l.

A kecskeméti r. kath. főgymnasium Értesítője 1904. arczk. (Szabó Ignácz).

Magyarország Vármegyéi. Barsvármegye. Bpest, év n. 202. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. 686., 812., 863. l.

A kegyes tanítórend Névtára 1910-re és Német Károly piarista-tanár szíves közlése (Rulla).