Kezdőlap

Tóth Ignácz,

orvosdoktor, m. kir. bányakerületi főorvos, szül. 1844-ben Ságváron (Somogymegye). Középiskoláit Veszprémben és Székesfejérvárt végezte; szegény szülők gyermeke lévén, leczkeadással tartotta fenn magát. Az orvosdoktori oklevelet 1869. szerezte meg a pesti egyetemen. Két évig Kovács József tanár mellett a sebészeti klinikán tanársegéd volt, 1873. Selmeczbányára került a műtő-orvosi állomásra. 1882 óta bányakerületi főorvos. Még orvosnövendék korában foglalkozott a méhészet, gyümölcsészet és borászat tanulmányozásával. 1881. tanulmány tárgyává tette a selmeczbányai bányamunkások között évszázadok óta uralkodó betegséget, a bányaaszályt, mely betegséggel tisztába jövén, azt 1882. legyőzte és megszüntette. Ugyanekkor kezdte meg a selmeczbányai fémkohómunkások között uralkodó ólommérgezés ellen a harczot, a melyet 1903. győzött le. A mikor az iszákosság meggátlására a városi szeszmonopolium ellen lépett fel, a városi tanács az orvosi oklevelétől akarta megfosztani, mely küzdelemben nagy eredményeket vívott ki. Orvosi működésén kívül lelkes tevékenységet fejtett ki kulturális és gazdasági téren is, különösen a magyarosítással szerzett érdemeket Selmeczbányán. Tiszt tagja az orsz. közegészségügyi egyesületnek, alapítótagja a természettudományi, az orvosi könyvkiadó és más társulatoknak.

Sok czikket írt a szaklapokba. (L. Szinnyei Repertóriuma III.).

Munkái:

1. Magyarország borászata. Pest, 1869. (Entz Ferenczczel és Málnay Ignáczczal. Közlemények a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. miniszterium köréből II.).

2. A méhészet kézikönyve. Ábrákkal. Bpest, 1874.

3. Mentő eljárás vérzések és sérüléseknél. Schillinger Ferencz után. 2. kiadás. Selmeczbánya, 1876.

4. A selmeczbányai k. fémkohó egészségügyi ismertetése. U. ott, 1895.

5. Javaslat az 1890. I. törv. cz. 134. § és az 1894. törv. cz. 49. §-ának megváltoztatására. U. ott, 1897.

6. Javaslat szab. kir. Selmeczbánya város mezőgazdasági jövedelmeinek fokozására. U. ott, 1898.

7. Alkoholismus a társadalomban. U. ott, 1900.

8. Az anchylostontum duoedenale Selmeczbányán. Bpest, 1903. (Kül. ny. az Orvosi Ujságból).

9. Anchilostomiasis. Brüssel, 1903.

10. Jelentés az ipari ólommérgezések elhárításáról. Berlinben 1907. szept. 23-29. a XIV. nemzetközi hygiene és demographiai kongresszuson. U. ott, 1907.

11. Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászatnál. Előadta a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén Pozsonyban. Selmeczbánya, 1907.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Magyarország Vármegyéi. Hontvármegye. Bpest, 1907. 276. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.