Kezdőlap

Tóth Ker. János,

bölcseleti doktor, kir. tanácsos, kegyes tanítórendi áldozópap, kormánytanácsos és népiskolai felügyelő, T. György polgár és Szabó Katalin fia, szül. 1804. nov. 7. Nyögéren (Vasm.); a gymnasiumi I-VI. oszt. Szombathelyt járta és 1820. okt. 10. lett novicius Trencsénben. Mint próbaéves tanított Kalocsán 1822-24. Ekkor váczon a philosophiát hallgatta két évig és Pesten az egyetemen bölcseletdoktorrá avatták; 1826-27. theologus volt Nyitrán, 1827-28 Szent-Györgyön és ez év okt. 11. pappá szentelték Nyitrán. Tanár volt 1828-29. Váczon, 1829-52. Szegeden a lyceumban, a mikor a tanyai népiskolák, a tanítóképző s az alreáliskola igazgatójává nevezték ki. Ezen állásában a város közoktatásának alapvetője és felvirágoztatója volt. Érdemeiért 1861. koronás arany érdemkeresztet, 1867. kir. tanácsosi czímet kapott. 1868. lemondott a főreáliskola igazgatóságáról s a polgári leányiskolák szervezéséhez fogott; 1873-tól azoknak igazgatója lett. A népiskolai törvény behozatalával a tanyai iskolák felügyelőjévé nevezték ki. Meghalt 1887. aug. 6. Szegeden. Gazdag physikai múzeumát 1876-ban, könyvtárát 1881. a szegedi polgári leányiskolának adta.

Czikkei: a szegedi polgári leányiskola Értesítőjében (1868. A jó nevelés valódi kincsei, 1874. A polgári leányiskola kezdeményezése, 1875. Mit várhatunk a polgári leányiskolától? 1876. A nyilvános nőnevelés, 1877. Az anyák jogos követelései leányiskoláinktól, 1880. Búcsúhangok az intézetből, 1881. A házi neveléstan a polgári leányiskolában, 1882. Emlékcsokor a nevelői pálya virányairól, 1888. Emlékbeszéd); a szegedi reáltanoda Értesítőjében (1871. Minő eredmény várható a szegedi reáltanoda intézettől?); a szegedi tanyai iskolák Értesítőjében (1882. Emléklap a szegedi tanyai iskolákról, A szegedi tanyai népoktatás multja napjainkig, 1884. A király az ásotthalmi iskolánál, A király-szobor leleplezése, 1886. A hazafiság alapja, 1888. A tanyai iskoláztatás értékesítése városunkban).

Munkái:

1. Propositiones ex physica in lyc. l. reg. civ. Szegediensis ex institutionibus 1845. 11. febr. Szegedini, 1845.

2. Történeti emlék a szegedi felsővárosi szt. György temploma romjaiból újonnan épített elemi iskola felszentelésére és ünnepélyes megnyitására. U. ott, 1859.

3. Jóakaratú megjegyzések a szegedi iparosok Emlékiratára. U. ott, 1866.

Szöllősy Károly, Szerzetesrendek II. 33. l.

Szinnyei Könyvészete.

A M. Kegyestanítórend Névtára 1887.

Szegedi Hiradó 1887. 20-22. sz. (Várkonyi Endre).

Kalmár E., Az Urban elhunyt rendtagok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1888. 13. l.

Tóth Antal, Dr. Tóth János emlékezete. (A szegedi tanyai iskolák Értesítője 1888) és Német Károly tanár szives közlése. (Rulla).