Kezdőlap

Tóth József,

ügyvéd, Tóth József, orvos és Molnár Borbála fia, szül 1851. márcz. 17. Nagy-Kőrösön, hol középiskolai pályáját 1869-ben végezte. Két évig Pesten hallgatta a jogot. A bírói vizsgálatot mint magántanuló a kecskeméti jogakadémián tette le. 1876. decz. 16. nyert ügyvédi oklevelet; 25 évig volt gyakorló ügyvéd szülőhelyén; ez idő alatt 1882-ig viselte a városi takarékpénztári ügyészséget és titkárságot. Tevékeny részt vett a város társadalmi és kulturális mozgalmaiban, a jótékonyczélú műkedvelői előadások és nyilvános felolvasások rendezésében, a nőegyletnek és polgári körnek vezetésében; előbbinek titkára s az utóbbinak 14 évig igazgatója volt; a színészetnek időközi meghonosítója volt; több ideig szolgálta a várost mint képviselő, a ref. egyházat és iskolát pedig mint egyházi igazgató tanácsos; huzamosb ideig volt az elemi iskoláknak a miniszter által megbízott látogatója. Meghalt 1903. okt. 20. Nagy-Kőrösön. Czikkei a Nagy-Kőrösben (1880. 29. sz. Magyar irodalom a magyar családi életben, 1882. 46. sz. Mikor Aranyt kőrösi tanárnak hozták meg); a Nagykőrösi Hirlapban (1899. 32. sz. A Petőfi ünnep után). Több fővárosi lapba írt czikkeket, többnyire elbeszéléseket 1868-től.

Munkái:

1. Kis regélő. Ifjúsági beszélyek. Bpest, 1872.

2. Éjféli órákban. Beszélyek. U. ott, 1873.

3. Gyöngyvirág tündérkéi. Rege. U. ott, 1874.

4. A nagyapó elbeszélései. U. ott, 1874.

6. A kalászszedő öreg asszony fiai. Kalandos elbeszélés ... U. ott, 1875.

7. A mit mindnyájan érezünk. Beszélyek. U. ott, 1880.

8. A nagyvilági nő. Regény. U. ott, 1880. Két kötet.

9. A fehér ember. Elbeszélés a magyar szabadságharczból ... U. ott, 1884.

10. Képes regélő. Elbeszélések és regék az ifjúság számára. 8 képpel. U. ott, 1884.

11. A falu nótái. Elbeszélések. U. ott, 1885.

12. A nóták szegényei. Elbeszélések. U. ott, 1886. (Ism. Nemzet 44. sz.).

13. A nagy-kőrösi polgári kör története és a kör 50 éves fennállásának ünnepélye. U. ott, 1894.

1878. jan. 6. indította meg az első «Nagy-Kőrös» cz. helyi lapot, mely utóbb «Nagykőrösi Hirlapok» elnevezést nyert, s ekkor főszerkesztője volt haláláig.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Ország-Világ 1890. 51. sz. arczk.

1903: Vasárnapi Ujság 43. sz. (Nekr.), Budapesti Hirlap 290. sz. (Nekr.)., Nagykőrösi Hirlap 43. sz.

Ádám Gerzson, Nagykőrösi Athenás. Nagykőrös, 1901. 269. l. és önéletrajzi adatok.