Kezdőlap

Tóth Károly,

ref. leánytanító, szül. 1829. Sáros-Magyar-Berkeszen; szüleivel 1832. Felső-Bányára költözött, hol atyja falusi jegyző volt; 1842. a m.-szigeti gymnasium I. osztályát, 1847. a bölcseleti I. évf. végezte, mikor beállott honvédnek és mint huszárkáplár a gróf Károlyi-ezredben szolgált Világosig; innét hazatérve, egy évi bujdosás után 1850. a felső-bányai járásbíróságnál alkalmazták, majd a ref. egyház meghívta leánytanítói és orgonistai állomásra, hol 12 évet eltöltvén, 1865. a m.-szigeti ref. leányiskolához tanítónak és orgonistának választották; 1874. debreczeni leánytanító lett. Az 1896. ezredéves orsz. kiállításban mint önálló kiállító vett részt; kiállított saját tanulmányának czíme: Eszközgyűjtemény a betűk alaki ismeretéhez, egybekapcsolva az írva-olvasás tanításával; írt hozzá két alább nevezett munkát; ezért a birálók elismerő oklevéllel tüntették ki. Meghalt Debreczenben 1902. márcz. 74. évében.

Munkái:

1. Debreczeni új ABC. az elemi iskola I. osztálya számára. Debreczen, 1895.

2. Vezérkönyv a betűk alaki ismeretéhez, egybekapcsolva az írva-olvasás tanításával. U. ott, 1895.

Ország-Világ 1897. 2. sz. arczk.

Vasárnapi Ujság 1902. 18. sz. (Nekr.)

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.