Kezdőlap

Tóth Mihály,

bölcseleti doktor, felsőleányiskolai igazgató, szül. 1854. nov. 23. Kolozsvárt; középiskolai tanulmányait az ottani ref. kollegiumban 1873-ban végezte; ugyanez évben kezdte meg a Ferencz József egyetem bölcseleti szakán a természetrajzi tantárgyak tanulmányozását; az egyetemi tanév második felében ösztöndíjas rendes tagja lett a tanítóképzőnek. 1876. állami ösztöndíjat nyert; 1877. letette a középiskolai tanári vizsgát a természetrajzból és vegytanból és bölcseletdoktori oklevelet szerzett; egyetemi tanpályája alatt két ízben nyert dolgozataival pályadíjat. 1877. őszén tanítóságra vállalkozott Mocs (Kolozsm.) állami elemi iskolájánál. 1878. választotta Nagy-Kőrös városa felső leányiskolájának igazgatójává; három évi itt működése után 1881. szept. a nagyváradi községi polgári fiúiskolához rendes tanárnak, 1882-ben pedig ugyanazon intézet igazgatójává választották meg; igazgatósága alatt három évig az alsófokú kereskedelmi, tíz évig az alsófokú ipariskolának is igazgatója volt; ez utóbbi állásáról leköszönvén, tiszteletbeli ipariskolai igazgatói czímet nyert. 1901. a nagyváradi m. kir. állami főreáliskolához rendes tanárrá neveztetett ki, mely hivatalát máig is viseli. A geologiai szakoktatás körében elismerésre szolgáló működése az, melyet a Geologiai szemléltető képei terjesztésével kifejtett s ezen egészen eredeti szemével s annak kivitelével megelőzte a külföldet. Eredeti nyers kőzetanyagból készített relief képei méltó feltünést és elismerést keltettek. Az 1900. hazai tanszerkiállításon Temesvárt elismerő oklevéllel, az 1900. párisi kiállításon bronz és közreműködői ezüst éremmel tüntettetett ki.

Czikkeit részben Ádám Gerzson felsorolja munkájában; a Nagyváradi községi iskoláinak Értesítőjében (1886. Polgári iskola és kereskedelmi szakoktatásnak, 1888. Néhány szó az iparoktatásunk akadályairól); a nagyváradi alsófokú ipariskola Értesítőjében (1891. Az ipariskolai Értesítőkben megjelent értekezések 1885-1890-ig).

Munkái:

1. Kolozsvár környékének kőzetei és ásványai tekintettel ipari alkalmazhatóságukra. Tudori értekezés. Kolozsvár, 1877. (Erdélyi Múzeumegylet Évkönyve. Uj F. II. 2. sz.)

2. A talaj. (Termőföld) különös tekintettel a mezőgazdaságra. Nagyvárad, 1894.

3. Az élelmiszerek hamisításáról. U. ott, 1897.

Ádám Gerzson, Nagykőrösi Athenás. Nagykőrös, 1904. 271. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.