Kezdőlap

Tóth Mike (Mihály),

Jézus-Társasági áldozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 1838. szept. 25. Őrben (Ungm.); középiskoláit Ungvárt végezte; 1854. szept. 30. lépett a rendbe és két próbaévét Nagyszombatban töltötte. 1857-58. nyelvészeti és szónoklati, 1859-61. bölcseleti tanulmányokat végzett Pozsonyban és Kalksburgban, hol egyúttal a magyar nyelvet is tanította. 1861. szept. Kalocsán a természettan és természetrajz tanára lett, mely két szakban tanárságának több mint 30 évét töltötte. 1865. Innsbruckban végezte a theologiát és 1868. szentelték pappá. 1869. kalocsai tanár, 1872-76. szatmári hitszónok és nevelő-intézeti hitoktató, 1879-80. a kalksburgi intézetben a magyar nyelv és irodalom tanára volt. Azóta a természettudományok tanára Kalocsán. Kitartó irodalmi működéseért a Szent-István-társulat tudományi és irodalmi osztálya 1887. az első tagok sorába vette föl; úgyszintén az Aquinói Szent Tamás-társaság is. XIII. Leo pápa 1888. a Pro Ecclesia et Pontifice arany érdemkereszttel tüntette ki.

Czikkei a következő hirlapokban és folyóiratokban jelentek meg: Szatmár (1875.), Növénytani Lapok (1877.), Deutscher Hausschatz (Regensburg, 1877.), Magyar Állam (1877., 1883.), Religio (1879-80., 1883.), Alte und neue Welt (Einsiedeln, Svájcz, 1879-82.), Kalocsai Néplap (1879-83., 1885. sat.), Irodalmi Szemle (1881., 1883.), M. Korona (1881-84.), M. Nyelvőr (1879.), Jézus szent Szivének Hirnöke (1875-82.), Pápai Lapok (1883.), Összetartás (1883.), Közoktatás (1884.), M. Néplap (1892.), Kath. Szemle (1892.), a kalocsai főgymnasium Értesítője, a Vasárnapi Ujságban (1894. 30. sz. A kalocsai observatorium) sat. A Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt.

Munkái:

1. A nagy áldozat. Szatmár, 1875. két kiadás. (3. kiadás, Kalocsán a «Hirnök»-ben, 4. k. Bpest, 1876., 5. k. Nagy-Kanizsa, 1879., 6. bőv. k. Kalocsa, 1883., 7. bőv. k. Nagyvárad, 1898. 8. bőv. k. Kalocsa, 1899.).

2. A keresztyén nőnem diadala. Irta Eöri László. Szatmár, 1875.

3. A fényképészet titkai, műkedvelők és szakférfiak számára. U. ott, 1875.

4. A zárda. Felvilágosítások és buzdítások a zárdaélet érdekében. Bpest, 1877. (2. kiadás. Kalocsa, 1883., 3. k. U. ott, 1899.).

5. A keresztyén erényeknek és tökéletességnek gyakorlása. Irta Rodriguez Alfonz, magyarra ford. Harmadik rész. Kalocsa, 1877.

6. A magyar sikság jövője. U. ott, 1878.

7. Mária-havi virány. Olvasmányok a kath. hívek számára. Bpest, 1878.

8. Fő-veszedelmünk. U. ott, 1879. (2. és 3. k. Kalocsa, 1883., 4. k. Bpest, 1894., 6. k. Kalocsa, 1902.)

9. Kenyér-inség idején. Kalocsa, 1880. (Különny. a Kalocsai Naplóból).

10. A mikroskop. (Őstörténete). U. ott, 1881.

11. Magyarország ásványai. Különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Bpest, 1882.

12. A legnemesebb szív. 2. kiadás. U. ott, 1882. (Először a «Hirnök»-ben az előző években.)

13. Virágcsokor a kath. gyermekkertből Hattler F. nyomán. Kalocsa, 1883. (2. kiadás, 1885., 3. k. Bpest, 1896., 4. k. U. ott, 1905.)

14. Jubileumi bucsu 1886-ban. Kalocsa, 1886.

15. Vasárnap. U. ott, 1889. (2. kiadás. U. ott, 1900.).

16. Uj és gyakorlati elmélkedések, a mi Urunk Jézus Krisztus életéről, az év minden napjára. Írta Vercruysse Bruno, magyarul kiadja ... U. ott, 1890. 1892. Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1900.)

17. Utmutatás az elmélkedésekhez. Roothaan nyomán. U. ott, 1890. (2. kiadás 1899., 3. k. 1903., 4. k. 1907.)

18. Lélekmentő. (A sz. gyónásról.) Szatmár, 1895.

19. Lelki kalauz az élet keskeny ösvényén. U. ott, 1896.

20. Idegen tájakon. Uj irányú elbeszélések az ifjúság számára. Gyűjtötte Spillmann József; többek közreműködésével magyarul kiadja ... U. ott, 1897. (Ism. Kath. Szemle.)

21. Hajdan és most. Jézus szent szivének tisztelete Magyarország 203 képpel. Bpest, 1898.

22. Középeurópai műépítmények, egy körutazás alkalmával megfigyelve. 173 illusztrációval. U. ott, 1898.

23. Erény-gyöngyök a nők életéből, 25 eredeti díszítéssel. Kalocsa, 1901.

24. A szeretet lángjai. Vagyis: Egyletek és ájtatosságok Jézus szent szíve tiszteletére, 34 eredeti diszítéssel. U. ott, 1901.

25. Az ásványok s az élet. U. ott, 1903.

26. Szent kilenczed. Novena. U. ott, 1903. (2. kiadás. U. ott, 1906.).

27. A szent mise szolgálata. U. ott, 1903.

28. Életpálya választása. U. ott, 1903.

29. Japán hős családok. U. ott, 1904.

30. Szerzetes-rendek és társulatok Magyarországon. U. ott, 1904.

31. A keresztény tökéletesség gyakorlása. Rodriguez Alfonz nyomán minden rendű és nemű keresztény hívek lelki olvasmányául szabadon átdolgozta. U. ott, 1905. Három kötet.

32. Az erényesség zátonya. U. ott, 1905.

33. A kalocsai főgymnasium ásványtára. U. ott, 1908. Négy fénynyom képpel.

34. Spanyolország, különös tekintettel műépítményeire. 175 képpel. U. ott, 1910.

Szerkeszti a Mária-Kert czímű havi folyóiratot a bold. Szűz tiszteletének ápolására. 1885. II. fele óta Kalocsán és a Jézus szent szivének Hirnökét 1884 óta.

Álneve: Eöri László egyik munkájában és néha hirlapokban is.

Petrik, M. Könyvészete és a M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 294. és II. Pótkötet 1904. 741. l.

M. Könyvészet 1902-1905.

Corvina 1910. 11. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.