Kezdőlap

Tóth Rezső,

bölcseleti doktor, középiskolai tanár, szül. 1875. Beregszászon; 1897-ben nyert tanári oklevelet, azóta az országos nőképző egyesület állami leánygymnasiumának tanára Budapesten, hol a magyar és latin nyelvet tanítja. A népiskolai ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság előadója.

Czikkei a M. Iparművészetben (1902. Lichtwart ujabb műveiről), a Budapesti Hirlapban (1902. nov. 18., 1903. jan. 10, 11. Marokko, Melilla, Spanyol városok), Tanáregylet Közlönyében (1902. Az iskolai kiadványokról, 1905. Ifjúsági irodalmunk és a középiskola, a M. Paedagogiában is), a Néptanítók Lapjában (1903. Ifjúsági könyvtárakról, 1906. Az újabb német ifjúsági irodalomról), az Urániában (1905. A sienai palio), a Tanítók Naptárában (1906. Gyermekek kritikája), a Nemzeti Nőnevelésben (1907. A latin nyelv tanítása a leánygymnasiumban), a Remekírók Képes Könyvtárában (Bevezetés a Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításához).

Munkái:

1. Fazekas Mihály. Bpest, 1897. (Különnyomat az Irodalomtörténeti Közleményekből).

2. Aischylos, A leláncolt Prometheusz. Ford. Zilahy Károly, bevezette. U. ott, 1898. (M. Könyvtár 27.).

3. Plutarchos, Perikles. Ford. Kacskovics Kálmán, bevezette. U. ott, 1898. (M. Könyvtár 73.).

4. Deákiskola. (Latin olvasmányok). U. ott, 1900. (Ism. Tanáregylet Közlönye 1901., Pesti Hirlap 255. sz.).

5. Vergilius Aeneise, ford. Baróti Szabó Dávid, kiadták Radó Antal és ... U. ott, 1901-1902. Három füzet. (M. Könyvtár 293-4., 297-98.).

6. Róma. U. ott, 1901. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny).

7. A latin nyelv tanítása a leánygymnasiumban. U. ott, 1902. (Kül. nyom. az Ország. nőképzőegylet leánygymnasiumának Értesítőjéből és a M. Nemzetben 1902.).

8. Északafrikai kikötők. Tunisztól Tangerig. U. ott, 1904. (M. Könyvtár 369.).

9. A magyar ifjúsági irodalom s a népiskolai ifjúsági könyvtárak. U. ott, 1904. (Kül. nyom. az Urániából. Újabb kiadása 1905. U. ott).

10. Husvét Assisiben. U. ott, 1904. (Kül. ny. a Budapesti Szemléből).

11. Olasz faluk és városok. U. ott, 1905. (Magyar Könyvtár 424.).

12. Az újabb ifjúsági irodalomról. U. ott, 1906. (Kül. nyom. a Néptanítók Lapjából).

13. A leányolvasmányokról. U. ott, 1906. (Kül. ny. a Nemzeti Nőnevelésből).

14. Budapesti séták. Három fiú naplója. Mühlbeck Károly rajzaival. U. ott, 1907. (Ism. Tanáregyleti Közl., Nemzeti Iskola, Nemzeti Nőnevelés).

13. Könyvjegyzék a népkönyvtárak számára. U. ott, 1907. (Népmívelés IV.).

Nevét 1908 óta Thóttnak írja.

M. Könyvészet 1904-1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

A leánygymnasium Értesítője 1898. 9. l.

Kalmár Elek, Középiskolai tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 27. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.