Kezdőlap

Tóth Sámuel,

ref. theologiai tanár, szül. 1838. jún. 27. Tisza-Lökön (Szabolcsm.), hol atyja leánytanító volt; a gymnasium öt alsó osztályát Hajdú-Nánáson járta; innét a debreczeni főiskolába ment és itt előbb a gymnasiumi VI-VIII. osztályokat végezte, majd a hittanszaki tanfolyamnak hallgatója lett. Az 1860-62. iskolai években esküdt felügyelő és körtanító volt. 1862-63. Pozsonyba ment nevelőnek, hogy ugyanekkor egyszersmind kisegítő tanárul is alkalmaztatott az ottani ev. lyceumban. 1863-64. már újra a debreczeni iskolában működött, mint contrascriba az első-, s mint senior a második félévben. 1864. ápr. 11. hittanárrá választatott meg a debreczeni főiskolában. Mielőtt ez állomást elfoglalta, ismereteinek bővítése végett külföldre utazott, s előbb a zürichi, majd a heidelbergi és göttingai egyetemek hallgatója volt; az utolsó félévet Londonban és utazásban töltötte. 1866. nov. 6. foglalta el tanári hivatalát. A tiszántúli egyházkerület 1869. egyházkerületi aljegyzővé, 1872. főjegyzővé választotta meg (utóbbi állásáról 1897. lemondott). Az 1877 óta megindult conventi tanácskozásokban egyházkerülete megbízásából mindenkor részt vett és a jegyzőkönyveket ő szerkesztette. A tisztántúli ref. egyházkerület által az Énekeskönyv ügyében kiküldött bizottságnak tagja és jegyzője is volt. Tagja volt a debreczeni és a budapesti zsinatnak. Meghalt 1899. ápr. 18. Debreczenben.

Czikkei megjelentek az Evangeliumi Protestáns Lapban és a Protestáns Hetilapban.

Munkái:

1. A vallástanítónak a prot. egyházbani feladatáról. Debreczen, 1866.

2. Beszéde, melyeket a hittanszakban beállításukkor mondottak. Debreczen, (1866. Balogh Ferencz beszédével együtt.).

3. Emlékbeszéd Balogh Péter gyászünnepélye alkalmával. U. ott, 1871.

4. Az egyházakat és belhivatalnokokat érdeklő orsz. törvények, kormányrendeletek, egyházkerületi szabályok és intézkedés kivonatos gyűjteménye. Debreczen, 1875.

5. A magyar reformált egyház szervezetére és megállapítandó rendszabályokra vonatkozó tervjavaslat. U. ott, 1878.

6. A magyarországi ref. egyház 1877. nov. 15-17. Budapesten tartott egyetemes konventjében a zsinati munkálatok előkészítése végett megválasztott két albizottságnak munkálata. U. ott, 1878.

7. Zsinati előmunkálatok. Debreczen és Bpest, 1879. Két füzet.

8. A magyarországi reformált egyház alkotmányának tervezete. Debreczen, 1880.

9. A középiskolai oktatás szervezetének szabályzata. U. ott, 1880.

10. Egyházi biróság és törvénykezési rendtartás. U. ott, 1881.

11. Az országos reformált egyházi segélyalap tervezete. U. ott, 1881.

12. Köznevelés és közoktatás szervezetének szabályzata a magyar reformált egyházban ... U. ott, 1881.

13. Egyházi törvények az evangelium szerint reformált magyarországi keresztyén egyházban. U. ott, 1882. (2. hiv. kiadás. Bpest, 1888., 1894., 1899. és 1909.).

14. A tiszántúli ref. egyházkerület 1880. ápr. 12-16. Debreczenben tartott első gyűlésének Jegyzőkönyve. Debreczen, 1880. U. a. 1883. ápr. 26-30. U. a. szept. 4-8. második gyűlésének. U. a. 1884. ápr. 26.-máj. 2., aug. 18-23. U. a. 1885. ár. 23-28. és aug. 24-28. U. ott, 1883-85. Négy füzet.

15. Magyarországi ev. ref. egyház Egyetemes Névtára 1886. évre. Bpest, 1887.

16. Az 1890-91. törvényczikk százados ünnepe a magyarországi ref. és ág. hitv. evang. egyházak egyetemes zsinatain Budapesten 1891. decz. 6. U. ott, 1892.

17. A magyarországi ev. ref. egyház 1891. decz. 5. megnyilt egyetemes zsinatának Naplója. Kiadja (1891. decz. 5-16.) U. ott, 1892.

18. Ugyanaz. Budapesten 1904. nov. 10. megnyílt országos zsinatának Naplója. U. ott, 1904-5. U. a. 1906. márcz. 27-30., jún. 20-21. U. a. 1907. márcz. 12-14. U. ott. Három rész öt kötet.

19. Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület történetéhez. Debreczen, 1894. Két füzet. (Nagy részben Révész Imre kéziratának felhasználásával).

20. Bécsi tanácskozás a magyarországi prof. egyház szervezete ügyében. U. ott, 1894.

21. Betűrendes tárgymutató a tiszántúli ev. ref. egyházkerület Jegyzőkönyvéhez 1880-tól 1893-ig. U. ott, 1894.

Szerkesztette a Debreczeni Protestáns Lapot 1881-től 1886-ig.

Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Székesfehérvár, 1882. 69. l.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Uj. M. Athenás 452. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 719. l.

Vasárnapi Ujság 1899. 17. sz. (Nekr.)

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 340. l.

Gyászjelentés és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.