Kezdőlap

Tőkés Lajos,

kegyes tanítórendi áldozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 1873. ápr. 24. Nagyváradon, hol az I-VIII. gymnasiumi osztályokat elvégezvén, 1890. aug. 27. a piarista rendbe lépett Váczon. A noviciatusi év után Nyitrán theologus, két évig Selmeczbányán helyettes tanár s a bányászati és erdészeti akadémia hallgatója volt. 1894. Kolozsvárt az egyetemen a természetrajzot, földrajzot és vegytant hallgatta, mely tárgyakból 1898. tanári oklevelet szerzett. 1896. júl. 16 szentelték pappá. Tanított Váczon 1896-1900., Temesvárt 1906., Selmeczbányán 1907., hol az erdészeti főiskola növénytani tanszékének adjunktusa is volt. Jelenleg a kanizsai főgymnasium tanára.

Czikkeket írt a következő hirlapokba és folyóiratokba: Budapest (1884), Nagyvárad (1889), Egyetemes Közoktatási Szemle (1893), Az Én Ujságom (1894), Ifjusági Lapok (1894), Kalazantinum (1898), Délmagyarországi Közlöny, Temesvári Hirlap és Temesvár Közművelődési Intézményei (1900-1906).

Munkái:

1. Chemicus Veridicus. A legfontosab hamisított tápszerek és élvezeti czikkek egyszerű felismerése. Vácz, 1898. (2. kiadás. Temesvár, 1901.)

2. Vácz és környékének edényes növényzete és Enumeratio plantarum vascularium ad Vácz spontle crescentium et frequentius cultorum. Vácz, 1899.

3. A lomblevelek biologiája. U. ott, 1900. (Különny. a váczi főgymn. Értesítőjéből).

4. Ásványhatározó. Egyszerű fizikai és kémiai kisérletek alapján. 12 ábrával. Bpest, 1900.

5. A táplálkozás és védelem növénybiologiai alapjelenségei. Temesvár, 1900.

6. A chemia haladása a XIX. században. (A szabad lyceumból). U. ott, 1901.

7. A növénytan alapvonalai. (Írta Róth Samu). A 6. kiadást teljesen átdolgozta. Bpest, 1901.

8. Az elterjedés növénybiologiai alapjelenségei. Temesvár, 1901. (2. kiadás. U. ott, 1904).

9. Délmagyarországi tanulmányi kirándulások. U. ott, 1902. (Különny. a temesvári főgymn. Értesítőjéből).

10. Délmagyarország gerinczes faunája és Systema et consignatio animalium vertebralium in Hungariae meridionalis comitatibus Temes, Torontal, Krassó-Szörény ad hoc tempus (1903) collectorum observatorumque. U. ott, 1903.

11. Délmagyarország kőbányái. U. ott, 1904.

12. A délmagyarországi természetrajzi Múzeum. U. ott, 1905.

13. Herbarium egyezer növény számára. U. ott, 1905.

14. Temesvár környékének edényes növényzete. U. ott, 1905. (Különny. a temesvári főgymnasium Értesítőjéből és kül. ny. az Arany János-társaság könyveiből III. k.).

15. Természetrajz a középiskolák I. és II. oszt. számára. Bpest, 1905., 1908. Két rész.

16. Arany János és a természet. Temesvár, 1905-1906. Két rész. 248 képpel.

17. Növénytan, középiskolák IV. oszt. számára. 340 képpel. U. ott, 1908.

18. Levélkulcs a fák és cserjék 335 fajának megismeréséhez. Nagykanizsa, 1908. (Kül. ny. a nagykanizsai főgymnasium Értesitőjéből. 2. kiadás. Temesvár, 1909).

Mint a Délmagyarországi Természettudományi Társulatnak (1902-1906) és a Délvidéki Kárpát-egyesületnek (1904-1906) titkára szerkesztette a Természettudományi Füzeteket és a Délvidéki Kárpát-egyesület Közlönyét és megindította a Természettudományi Filléres Könyvtárt 1905-ben.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Bellai, Temesvár közművelődési intézményei. Temesvár, 1904. 55. l.

M. Könyvészet 1905-1908.

A magyar kegyes tanitórend Névtára, Bpest, 1909. és Német Károly piarista tanár szíves közlése. (Rulla).