Kezdőlap

Török István,

bölcseleti doktor, ref. főiskolai tanár, szül. 1849. decz. 30-án Kolozsvárt, földmíves szülőktől; a gymnasium I-VIII. osztályait a kolozsvári ref. kollegiumban végezte 1863-71-ig. Az 1871-72. iskolai évben ugyanezen kollegiumban mint az első elemi osztály tanítója működött. A gymnasiumban különösen a történelmi tanulmányok iránt tanusított kiválóbb vonzalmat, melyet Sámi László tanár előadásai fokoztak. Ugyanezen tudományok tanulmányozásával töltött el négy évet a kolozsvári egyetemen. 1876. szept. 14. bölcseletdoktori, 1871. febr. 1. tanári oklevelet nyert. 1876-77. szaktanár, 1877-81. novemberig állandósított segéd-, 1881. nov.-től 1882. jún.-ig helyettes tanár volt a kolozsvári ref. kollegiumban. 1882. máj. 16. választatott meg ugyanide a történelmi tanszékre rendes tanárnak. Jelenleg a kolozsvári ref. kollegium államilag segélyezett főgymnasiumának igazgatója.

Czikkei a kolozsvári Ellenzékben (1882. szept. 20. Kossuth Lajos rövid életrajza); a kolozsvári ref. kollegium Értesítőjében (1883. A Querela Hungariae és az általa támasztott polemia. Tanári beköszöntő); az Erdélyi Múzeum-egylet bölcsészet-, nyelv- és történelem szakosztály kiadványaiban (1884. Részletek és adatok a kolozsvári ev. ref. collegium XVIII. száz évi történelméből Huszti András, 1888. Adalék a kolozsvári nyomda vezetőinek életrajzához: Páldy Székely István, Kapronczai Ádám); az országos Középtanodai Tanáregyesület Közlönyében (1883-84. Vitatta, hogy a világtörténet tanítása középiskoláinkban szükséges); a Prot. Közlönyben (1886. 13., 14. sz. Verestói György, kolozsvári tanár, később ref. püspök 1728-1764., 1887. 52. sz. Adalék Bod Péter életrajzához); az Erdélyi Múzeumban (1896. Deáki Filep Pál életrajzához, 1898. A babona áldozata, Az erdélyi hirlapirodalom történetéhez, 1900. Barth Péter és a nyomdaszabadalom, 1901. Ének papok felavatására a XVII. század első feléből, Egy ismeretlen latin-magyar szótár 1653-64 körül, 1907. 1698-ki adalék tótfalusi Kis Miklós életrajzához).

Munkái:

1. IV. Henrik politikája. Kolozsvár, 1876. (Doktori értekezés).

2. Magyarország történelme. Népiskolák számára. U. ott, 1884. (2. jav. kiadás egy térképpel. 1890., 3. jav. kiadás 17 képpel. 1899. U. ott.).

3. Magyarország történelme középtanodák és tanítóképzők számára. U. ott, 1884.

4. A kolozsvári iparos egylet története 1860-1885. U. ott, 1886.

5. Magyarország történelme a középiskolák alsó osztályai és polgári iskolák számára. 2. jav. kiadás. Térképpel. U. ott, 1887.

6. Györgyfalvi és abafái templomaink elfoglalása. U. ott, 1900. (Különny. az Erdélyi Prot. Lapból).

7. Magyarország történelme a középiskolák III. és IV. oszt. számára. Bpest, 1901.

8. A kolozsvári ev. ref. collegium története. Kolozsvár, 1905. Három kötet.

Kiszlingstein Könyvészete.

Ország-Világ 1895. 23. sz. arczk.

Parádi, Erdélyi ref. tanintézetek története. Kolozsvár, 1896.

M. Könyvészet 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.